Styrelser

Primärvårdsstyrelsen

Primärvårdsstyrelsen är en utförarstyrelse och huvudman för de av Västra Götalandsregionen ägda vårdenheterna som tillhandahåller vård enligt regionens vårdvalsmodell (VGPV).

Styrelsen verkar på en konkurrensutsatt marknad och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom sitt område och vidta nödvändiga åtgärder för att snabbt anpassa sig till ändrade förutsättningar i omvärlden. Styrelsen ska aktivt verka för att vårdenheterna arbetar med att stärka sin marknadsposition.

Läs mer om Primärvårdsstyrelsen och ta del av protokoll samt handlingar!

Styrelsen för beställd primärvård

Styrelsen är en utförarstyrelse och har som uppgift att verkställa de uppdrag som årligen överenskommes med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Styrelsen ska samråda med hälso- och sjukvårdsnämnderna om investeringar som påverkar verksamhetens inriktning och omfattning samt ändringar av utbudspunkter.

Läs mer om Styrelsen för beställd primärvård och ta del av protokoll samt handlingar!
 

Läs mer