Om verksamheten

ACT

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, vänder sig till dig som behöver arbeta med förändring av beteendemönster och hitta ett annat förhållningssätt till dina tankar och känslor. Vi arbetar aktivt med bland annat acceptans, värdegrunder och ändamålsenligt handlande.

Akupunkturbehandling

Används främst i smärtlindande syfte där nålsticken aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen och/eller spärrar smärtimpulser till nervsystemet.

Artrosskola enligt BOA

Riktar sig till dig med artros i hand, knä och/eller höft. Syftet är att få ökad kunskap om artros och därigenom själv kunna påverka och lindra de egna besvären. Efter avslutad artrosskola erbjuds fortsatt träning.

Barn och ungdom

För barn och ungdomar med ortopediska besvär, idrottsskador, inaktivitet eller stressrelaterade besvär erbjuds rehabilitering och rådgivning. Vid misstanke om motorisk utvecklingsförsening utförs bedömning och därefter fattas beslut kring lämplig behandling. Också små barn med spädbarnskolik, skallasymmetri och torticollis kan efter bedömning erbjudas behandling.

Bostadsanpassning

När det efter bedömning framkommer ett behov av att anpassa bostaden utfärdar vi intyg som lämnas till kommunen för att söka bostadsanpassningsbidrag.

Graviditetsrelaterad behandling

Har du rygg- och bäckenbesvär till följd av graviditet får du information, råd samt träningsinstruktioner. Vid behov finns möjlighet till ordination av stödbälte samt alternativ smärtlindring som TENS eller akupunktur. Vid karpaltunnelbesvär, med bland annat stickningar och domningar i händerna, kan du få ergonomisk rådgivning och eventuellt utprovning av ortoser.  

Handrehabilitering

Vänder sig till dig med olika typer av handbesvär såsom artros, nervinklämningar eller frakturer. Efter bedömning kan träning, behandling, ergonomisk rådgivning samt utprovning av ortos och/eller hjälpmedel bli aktuellt.

Idrottsmedicin och motionsrelaterad rehabilitering

Vänder sig till dig med akuta eller långvariga idrotts- eller motionsrelaterade skador. Efter bedömning görs ett individuellt anpassat tränings- eller rörelseprogram med målet att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka efter din skada.  

Inkontinensbehandling

Vid ansträngnings-, tränings-, eller blandinkontinens får du behandling innehållandes information om bäckenbotten samt träning för att förbättra styrkan och uthålligheten i muskelaturen som kontrollerar urinblåsan.  

Kognitiv behandling

Kognitiva besvär kan ibland innebära nedsatt minne, svårt att ta in och bearbeta information samt nedsatt uppmärksamhet. Efter bedömning erbjuds stöd och träning för att finna strategier för exempelvis tidsanvändning och struktur i vardagen.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, vänder sig till dig som upplever exempelvis stress, psykisk ohälsa och sömnbesvär. Tillsammans kartlägger vi dina tanke- och beteendemönster och utifrån kartläggningen får du hjälp med verktyg och nya strategier för att må bättre i din vardag.

KOL-rehabilitering

Riktar sig till dig med KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, där målet är att skapa förståelse samt redskap för att motverka försämring och bättre klara vardagen. Du får hjälp med andningsteknik och rörlighetsövningar, energibesparande arbetsmetoder och hjälpmedel. 

Kroppsmedvetandeträning

I rörelse och vila övas medveten och mental närvaro med fokus på att befinna sig här och nu. Vi tränar förmågan att uppmärksamma kroppens signaler samt hållning och andning.

Behandlingen sker individuellt eller i grupp.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga, eller Mediyoga, vänder sig till dig som exempelvis upplever någon form av stress, ångest eller smärtrelaterade besvär. Fokus ligger på andningsövningar och meditation är en integrerad del.

Behandlingen sker individuellt eller i grupp.

Neurologisk rehabilitering

Vänder sig till dig med neurologisk sjukdom eller skada. Är du i behov av mer än en yrkesspecifikation finns vårt Neurovårdteam bestående av arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut med vidareutbildning och erfarenhet inom neurologi.

Ortopedisk manuell terapi

Utifrån en helhetssyn görs en analys av sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus där manuellt utförd undersökning och behandling av leder, muskler och nerver ingår.  

Ortosutprovning/förskrivning

Efter bedömning kan ortoser för främst hand och bäckenbotten tillverkas eller förskrivas. Ortoser används för stabilisering av leder för att avlasta och smärtlindra.  

Postoperativ rehabilitering

Efter operation av exempelvis axlar, höft eller knä erbjuds vid behov uppföljning av funktionsförmåga och succesiv justering av träningsprogram.

Stresshantering

Vänder sig till dig med stressrelaterade besvär och syftet är att få ökad kunskap om stress och redskap för att hantera den.

Behandlingen sker individuellt eller i grupp.

Styrka och balansgrupp för seniorer, 65+

I styrka och balansgruppen tas teori kring fallprevention, säkerhet i hemmet samt vinster med en aktiv vardag upp. Träning sker i naturliga rörelser och innehåller såväl styrka som koordination, balans, uthållighet och smidighet.

Behandlingen sker i grupp.

Sömnbehandling

Vänder sig till dig med sömnbesvär som insomningssvårigheter, oregelbunden sömn eller för tidigt uppvaknande. Vi arbetar med att öka kunskapen om sömn och sömnstörningar samt med att hitta redskap för att förbättra dina sömnvanor.

Behandlingen sker i grupp.

Vardagsrevidering enligt ReDOTM 

Riktar sig till dig som har behov att förändra din vardag. Under kursen arbetar vi med verktyg för att kunna omstrukturera aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Behandlingen sker i grupp.

Yrsel

Yrsel och balansrubbningar är vanligt förekommande och all behandling syftar till att förbättra balans och koordination samt minska rörelserädslan.  

Ont?

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. Läs mer nedan om vilka rehabiliteringsenheter som är valbara.