Våra mottagningar

Psykologmottagning

Psykologen tar emot patienter från 18 års ålder med olika typer av problem som påverkar den psykiska hälsan. Det kan till exempel röra sig om

 • krisreaktion 
 • stress/utmattningstillstånd
 • depression/nedstämdhet
 • ångest/oro
 • sömnproblem
 • relationsproblem

Psykologen erbjuder dig

 • bedömning av psykisk ohälsa
 • psykologisk rådgivning
 • krisbearbetande samtal
 • korttidspsykoterapi (upp till cirka 10 samtal)
 • internetbaserad KBT (medför viss kostnad utöver patientavgiften)

Bedömning ur ett helhetsperspektiv

Du som besöker psykolog på Närhälsan Ekmanska vårdcentral bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. Psykologen tar hänsyn till din bakgrund och nuvarande livssituation, inklusive eventuell kroppslig sjukdom. Psykologen arbetar med ett flexibelt förhållningssätt där behandlingsmetoden anpassas efter dina behov. Psykoterapi och annan psykologisk behandling bygger på samarbete där psykologen och du gemensamt försöker hitta lösningar på dina svårigheter. Detta innebär att din egen insats spelar stor roll.

Tidsbegränsade behandlingskontakter

På vårdcentralen erbjuds tidsbegränsade behandlingskontakter. Vanligaste behandlingsmetoden är korttidspsykoterapi vilket innebär ett begränsat antal samtal kring ett specifikt problemområde. Behandlingen sker oftast individuellt, men gruppbehandling förekommer. Vi erbjuder dig också internetbaserad KBT vid exempelvis ångest, stress och sömnproblem.

Många söker

Vår målsättning är korta väntetider och tidiga insatser. På grund av många sökande är väntetiden till psykolog i dagsläget cirka 2–3 månader. Vid behov samarbetar psykologen med läkare eller andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Besök hos psykolog kostar 50 kronor och frikort gäller.


 

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska som arbetar med förebyggande hälsovård och sjukvård. I distriktssköterskans arbete ingår bland annat att göra bedömningar och behandlingar, medverka i folkhälsoarbete, förskriva vissa läkemedel och hjälpmedel samt ge råd och utbildning vid sjukdom och ohälsa.

Distriktssköterskemottagningen är tidsbokad och ett besök kostar 50 kronor för patienter som är listade på Närhälsan Ekmanska vårdcentral.

Till distriktssköterskan kan du vända dig för att få rådgivning om hälsofrämjande åtgärder till exempel om

 • Kost
 • Motion
 • Rökning
 • Alkohol
 • Sömn och stress
 • FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

samt sjukvårdande behandling till exempel

 • Bedömningar och behandling av sår
 • Allergiska besvär från ögon och näsa
 • Hudbesvär t ex acne, eksem, klåda, torr hud, svamp
 • Behandling av yttre öronbesvär och ögoninflammationer
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • 24 timmars blodtryck enligt ordination av läkare
 • Injektionsgivning enligt läkarremiss
 • Basal utredning vid inkontinensbesvär och katetervård
 • Förskrivning av hjälpmedel vid inkontinens, stomi och diabetes
 • Förskrivning av vissa läkemedel
 • Vaccinationer (ej reseprofylax)
 • Telefonrådgivning

Astma- KOL- allergimottagning

Denna mottagning är till för dig som har allergi, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). På mottagningen finns en sjuksköterska med specialistutbildning inom dessa områden.

Vi erbjuder tidsbokad:

 • Lungfunktionsmätning (spirometri) för utredning och uppföljning av KOL och astma
 • Utredning och information kring allergi och annan överkänslighet
 • Träning att använda medicin (inhalation)
 • Samtal och råd i livsstilsfrågor
 • Tobaksavvänjning individuellt
 • FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

För att komma i kontakt med mottagningen vänder du dig till telefonrådgivningen.
Telefon 031-747 92 60

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen finns en distriktssköterska med specialistutbildning på diabetes. Här får du som är diabetiker stöd och vägledning att hantera din sjukdom på bästa sätt. Det kan handla om insulininställning, fötternas skötsel, utskrivning av hjälpmedel, förmedling av blodsockermätare, insulinpennor och teststickor, blodtrycksmätning och ögonbottenfotografering i samarbete med ögonsköterska.

Du får regelbundna besök hos läkare och diabetessköterska halvårsvis. Hos diabetessköterskan får du råd och samtal kring hur du kan påverka din sjukdom med dina levnadsvanor som kost, motion, rökning, alkohol och stress. Vi använder FaR (Fysisk aktivitet på Recept) som en del i behandlingen.
Diabetesmottagningen har endast tidsbeställd mottagning telefon 031-747 92 60

Hälsorum

I hälsorummet kan du själv mäta ditt blodtryck, vikt, längd och midjemått. Om du vill bli kontaktad angående dina värden fyller du i ett formulär och lägger i postlådan. Den töms dagligen och du blir kontaktad inom några dagar.

Vill du se över din livsstil och förebygga ohälsa kan du fylla i Livsstilsbladet och lägga det i postlådan så blir du kontaktad för ett hälsosamtal. I hälsosamtalet utgår vi från dina förutsättningar och det du vill förändra.

Hälsorummet hittar du i lilla korridoren i anslutning till väntrummet.

Välkommen till Hälsorummet!