Verksamheten på Närhälsan Majorna rehabmottagning

Akupunkturbehandling

Akupunktur används främst i smärtlindrande syfte. Behandlingen varar cirka 30 minuter och under tiden stimuleras nålarna manuellt eller elektriskt. 6-8 behandlingar kan behövas innan smärtan lindras.

Basal Kroppskännedom - BK

BK är en upplevelsebaserad metod lämplig för personer i alla åldrar. I rörelse och vila övas medveten närvaro, ”att vara här och nu”, med enkla rörelser i sittande, liggande, gående och stående. Metoden har visat sig ha god effekt vid exempelvis långvarig smärta, stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som oro, ångest och nedstämdhet. BK kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som arbetsteknikträning eller som återhämtning vid stress.

BOA artroskola

BOA artrosskola riktar sig till personer med artros i hand, knä och/eller höft och syftet är att ge ökad kunskap om artros. Kunskapen ska ge motivation till att själv påverka och lindra de egna besvären.

Artrosskolan är uppdelad i teoritilfällen samt möjlighet till träning på mottagningen.

Bostadsanpassning

Om det vid bedömning framkommer behov av att anpassa bostaden hjälper vi till med intyg som lämnas till kommunen för att söka bostadsanpassningsbidrag.

Träningsgrupp

Varierande träningsgrupper förekommer från termin till termin utifrån vilka behov som ses, t ex finns under hösten -16 en Seniorgrupp.

Fysisk aktivitet på recept – FaR

 

Graviditetsrelaterad behandling

Gravida med rygg och bäckenbesvär erbjuds symtominformation, råd, regim samt vid behov ortosutprovning. Gravida med karpaltunnelbesvär erbjuds ett tidigt omhändertagande för ortosutprovning, ergonomisk rådgivning, ödembehandling samt träning.

Handrehabilitering

Individuell behandling
Vi tar emot personer med handbesvär. Efter bedömning av arbetsterapeut kan träning, behandling, ergonomisk rådgivning samt utprovning av ortos och/eller hjälpmedel bli aktuellt.

Gruppbehandling
Handträningsgruppen ger möjlighet till egenträning av olika handbesvär, med tillgång till värme- eller kylbehandling i anslutning till träningen.

Hembesök äldre

Hembesök äldre vänder sig till dig som är över 65 år och är i behov av sjukvårdande och/eller rehabiliterande insatser i hemmet under en begränsad tid.

Hjälpmedel

Efter bedömning på mottagningen kan hjälpmedel förskrivas för en längre eller kortare tid. Målet med hjälpmedel är att kompensera, förbättra eller bibehålla förmågan att utföra livets dagliga aktiviteter så som förflyttning, personlig vård och hushållsarbete eller möjliggöra träning eller behandling i hemmet.

Vid behov av elrullstol, behövs ett medicinskt utlåtande som styrker det.

Idrottsmedicin, motionsrelaterad rehabilitering

Personer med akuta eller långvariga motions- och idrottsrelaterade skador får bedömning av sina besvär. Möjlighet finns sedan till fortsatt behandling och uppföljning.

Inkontinensbehandling

Efter bedömning och tester erbjuds träning av bäckenbotten såsom styrka, uthållighet och avslappning. Information ges om bäckenbottenmuskulaturens anatomi och fysiologi. Dessutom kan vid behov akupunktur, TENS och elstimulering erbjudas. Behandlingstiden är individuell, kan variera från några träffar till träning 4-6 månader.

Kognitiva svårigheter - träning och stöd vid lättare besvär

Efter bedömning erbjuds stöd och träning att hitta strategier, till exempel tidsanvändning och struktur i vardagen.

KOL rehabilitering

KOL-skolan vänder sig till dig med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och ger kunskap, förståelse samt redskap för att bättre kunna klara vardagen. Målet är att genom medveten egenvård motverka försämring samt att få en förbättrad livskvalité. Gruppen träffas vid 6 tillfällen då teori och praktik varvas.

Manuell terapi

Ortopedisk manuell terapi - OMT
Utifrån från en helhetssyn görs en analys av sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus där manuellt utförd undersökning och behandling av leder, muskler och nerver i rygg ingår.

Funktionell manuell terapi - FMT
Teorin bakom FMT utgår från att nervsystemet är en enda kontinuerlig vävnad som skall ha ett visst mått av mobilitet och cirkulation för att fungera bra och att man dessutom kan påverka smärta och funktion via manuell behandling av nervsystemet och de vävnader som angränsar mot det.

Medicinsk träningsterapi - MTT

MTT är en metod där man tränar enligt ett individuellt träningsprogram med anpassad träningsutrustning. Stor vikt läggs vid rätt dosering av övningarna för att ökad uthållighet och styrka. Du tränar på egen hand, men sjukgymnasten finns till hands för att vägleda, motivera och justera övningar tillsammans med dig.

Mindfulness

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och det som kanske kommer att hända.

I dagens samhälle, med högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss en stor del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Drivkraften är ofta hoppet om att finna en annan och bättre livssituation som mer stämmer överens med hur vi skulle vilja ha det. Ältandet och oron tillsammans med den höga tidspress som ligger på oss kan leda till ohälsa.

Träning i medveten närvaro ökar vår förmåga att vara närvarande i det som sker just i denna stund. Närvarande med våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och sinnen. Träningen förbättrar också vår förmåga att uppmärksamma det som sker i vår omgivning i stunden och hjälper oss att reagera och svara adekvat, med medkänsla och klarsynthet. Träningen hjälper oss att förbättra vårt fokus, vilket i sin tur bidrar till ökad produktivitet, prestation och kreativitet. Vi får starkare immunförsvar, effektivare återhämtning och mer balans och harmoni i livet.

Nack- och ryggrehabilitering – McKenzie-metoden

Vi erbjuder bland annat diagnostik och behandling enligt McKenzie-metoden. Smärtan analyseras genom en noggrann anamnes samt genom upprepade teströrelser. Metoden inriktar sig mot mekaniska störningar i ryggen och bygger framför allt på egenbehandling både i det akuta skedet och i förebyggande syfte. Stor vikt läggs på hållningen.

Neurologisk rehabilitering

Individuell träning efter aktuella behov, i anpassade lokaler med tillgång till bland annat lift och tippbräda. Möjlighet till bassänginstruktion/träning finns också. Handfunktion och kognition kan tränas med ett greppanpassat dataprogram som ger möjlighet att kombinera rörelse, styrka och koordination. Samordnade insatser tillgodoses.

Ortosutprovning/ förskrivning

Efter individuell bedömning förskrivs prefabricerade ortoser och mjuka nackkragar och i förekommande fall tillverkas individuella ortoser till arm/hand. Ortoser för knän och fötter förskrivs i samråd med ortopedteknisk avdelning.

Postoperativ rehabilitering

Efter operation av exempelvis höft/knäplastik erbjuds vid behov uppföljning av funktionsförmåga och successiv justering av träningsprogram.

Stresshanteringskurs

Kursen vänder sig till personer med stressrelaterade besvär. Syftet är att få ökad kunskap om och redskap att hantera stress. Deltagande förutsätter motivation för förändringsarbete samt möjlighet att avsätta tid för hemuppgifter mellan tillfällena. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, där kroppsmedvetandeträning ingår varje gång.

  

  

Ont?

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. Läs mer nedan om vilka rehabiliteringsenheter som är valbara.