Smärthantering

Vad är smärta?

Smärta beskrivs ofta som en sensorisk upplevelse men är även starkt förknippad med emotionella och kognitiva delar. Den sensoriska delen beskriver smärtans intensitet, medan den emotionella delen beskriver upplevelsen av obehag vid smärta.

Fysisk träning vid smärta

Kroppen har ett eget system som hämmar smärta. Träning aktiverar det här systemet. Smärta är ofta en orsak till att fysisk aktivitet/träning inte utövas och det är viktigt att man har goda kunskaper om smärta och dess sjukdomsorsak för att kunna anpassa aktiviteten/träningen. Det är alltså av yttersta vikt att individanpassa träningen för smärtpatienter. Det kan vi på sjukgymnastiken hjälpa till med.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastisk behandling kan innebära fysisk träning som kan kombineras med lokal och generell smärtlindrande behandling, undervisning i strategier som underlättar hantering av smärta samt kroppsmedvetandeträning. Syftet är att förbättra patientens funktion och livskvalitet.

Smärthantering kan erbjudas individuellt eller i grupp. Gruppen syftar till att ge kunskap om olika orsaker till smärta och tydliggöra sambandet mellan tankar och känslor samt handlingar och kropp. Autogen avspänning och basal kroppskännedom (BK) lärs ut och används under kursen. Deltagarna får vara aktiva mellan sammankomsterna då hemuppgifter delas ut. Målsättningen är att du ska få ökad insikt och förståelse om din situation. På sikt ska deltagarna kunna påverka sitt beteende och hantera livet med smärta på ett annat sätt samt öka sin kroppskännedom.