مرکز کشیک (بیماری شب هنگام یا در ایام تعطیل) Jourcentral

Ett barn iklädd morgonrock äter i gryning eller skymning

گاهی اوقات به درمان در خارج از ساعت کار درمانگاهها نیاز وجود دارد.

ما در مرکز کشیک به افرادی که شب هنگام یا در ایام تعطیل بعلت بیماری یا ناراحتی به کمک نیاز دارند و نمی توانند تا روز بعد صبر کنند کمک می کنیم. شما در مرکز کشیک با پرستار ملاقات می کنید و در صورت نیاز دکتر وضعیت تندرستی شما را تشخیص می دهد.

همۀ مراکز کشیک سازمان Närhälsan


Senast uppdaterad: 2017-12-21 16:17