مطب پذیرش پزشکی کودکان و نوجوانان

درمان تخصصی برای کودکان و نوجوانان

یک مطب پذیرش پزشکی کودکان و نوجوانان مطب پذیرش درمان سرپائی/ روزانه است که به کودکان و نوجوانان از نوزاد تا 18 ساله درمان تخصصی ارائه می کند. در این مطب های پذیرش تحقیقات و درمان پزشکی برای بیماری های مزمن که نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارند، انجام می شود. در اغلب موارد با معرفینامه از درمانگاه یا بیمارستان به مطب پذیرش پزشکی کودکان و نوجوانان مراجعه می کنید.

در این مطب پذیرش با پرستار کودکان و پزشک متخصص در پزشکی کودکان و نوجوانان، متخصص تغذیه کودکان، پرستار تکلم درمانی کودکان و همچنین روانشناسان کودکان و نوجوانان ملاقات می کنید.


Senast uppdaterad: 2017-11-22 13:29