مطب جوانان (Ungdomsmottagning)

Flicka på gård

هیچ سوالی خیلی کوچک یا خیلی بزرگ نیست

مطب پذیرش جوانان پذیرای افراد نوجوان است تا روزی که به سن 25 سالگی تمام برسند. اگر در مورد بدن، امور جنسی و وسایل جلوگیری از بارداری سوالی دارید می توانید به مطب پذیرش جوانان مراجعه کنید. همچنین افرادی که احساس نگرانی می کنند، حال شان خوب نیست یا می خواهند در مورد مسئله ای برایشان اهمیت دارد سوال کنند نیز می توانند به مطب پذیرش جوانان مراجعه کنند.

موارد مراجعه می تواند به شرح زیر باشد:

  • وسایل جلوگیری از بارداری و قرص های ضد حاملگی اورژانسی
  • تِست بارداری و بیماری های جنسی/مقاربتی
  • اِسترس (فشار عصبی)، نگرانی و اضطراب
  • تمسخر و آزار
  • روابط انسانی
  • امور جنسی(میل جنسی، خود ارضائی، درد داشتن هنگام همخوابگی)
  • هویت های جنسی و گرایشات جنسی (دگرباشی HBTQ)
  • بدن
  • وضعیت خانه


شما در مطب پذیرش جوانان با دکتر، پرستار، بهیار، مددکار، روانشناس و ماما ملاقات می کنید.


Senast uppdaterad: 2017-11-22 13:28