(Gynmottagning)مطب پذیرش زنانگی

اگر ناراحتی های زنانگی دارید بایستی در درجۀ نخست با درمانگاه خود تماس بگیرید تا ناراحتی که نیازی به معاینه توسط دکتر متخصص زنان نداشته باشد را درمان کنند. پزشک عمومی شما در صورت نیاز برای مراجعه به دکتر متخصص زنان معرفینامه صادر می کند.

ما در مطب پذیرش زنانگی انواع مختلف معاینات را انجام داده و بیماری های زنانگی نیازمند درمان تخصصی را مداوا          می کنیم.


Senast uppdaterad: 2017-12-21 16:23