Primärvårdspsykiatri

Gruppledare: Ingmarie Skoglund och Dominique Hange

Gruppen för Primärvårdspsykiatri bedriver primärvårdsforskning inom området vanliga psykiska sjukdomar (CMD) som depression, ångest, posttraumatiska tillstånd och utmattningstillstånd. För dessa söker man ofta hjälp  i primärvården.

Den patientgrupp vi  arbetar med är arbetsföra vuxna. Huruvida behandling med antidepressiva läkemedel förlänger sjukskrivningstiden jämfört med annan behandling, som samtal, och hur man uppfattar tidiga rehabiliteringsåtgärder riktade mot   sjukskrivning på grund av CMD är två aktuella områden. 

Vi bedriver också forskning om psykisk hälsa inom ramen för  QVUS, Kvinnostudien i Göteborg, som sedan 50 år tillbaka på populationsnivå söker kunskap om kvinnors hälsa. Inom detta område tangerar vi användningen av hur ny teknik dels kan påverka det psykiska tillståndet och dels kan användas i behandling av CMD.

Här återfinner du de forskare som är aktiva under gruppen Primärvårdspsykiatri, forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa.

Dominique Hange
Docent, lektor, specialist i allmänmedicin
E-post: Dominique.hange@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Domimques forskningsområden omfattar kvinnohälsa samt depression, ångest och stressrelaterade sjukdomar i ett primärvårdsperspektiv.

"Min avhandling, Psychosomatic apects of women’s health (2009) handlade om medelålders kvinnor i Kvinnostudien i Göteborg (Prospective Population Study of Women), som inleddes 1968."

Därefter har jag haft ledande positioner i studier inom primärvården av patienter med psykisk ohälsa; PRIM-NET (internet-KBT), ADAS (antidepressiva), Care Manager (vårdsamordnare) samt Co-Work-Care (konvergenssamtal). Jag huvudhandleder en doktorand, en termin 10 student (Master thesis in Medicine) samt flera ST-läkare (projektplan och projektarbeten) och är bihandledare åt 4 doktorander."

 

Ingmarie Skoglund
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: ingmarie.skoglund@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Ingmarie handleder FoU-projekt på olika nivåer och föreläser om evidensbaserad medicin och praktik i forskningskursen MFM330. 

Hon disputerade i oktober år 2012 med avhandlingen: Prescribing drugs in primary health care - Thoughts, information strategy and outcome. Den behandlar spridning av evidensbaserad läkemedelsinformation bland allmänläkare och introducerar begreppet Näranytta. Detta är viktigt för att förstå hur allmänläkare tänker när de skriver ut läkemedel. Intresset för området väcktes när Ingmarie var ordförande i Södra Älvsborgs läkemedelskommitte.

Ingmarie har ett mångårigt utvecklings- och forskningsintresse. Forskning om depression, ångest och stressbetingade utmattningstillstånd inom primärvård, sjukskrivning och rehabilitering bedrivs bedrivs nu via den allmänmedicinska enheten vid Göteborgs universitet. Hon är delkursledare för Kompletteringskurs för utländska läkare (KUL), ett årslångt program som finns på tre kursorter i Sverige.

Intresset för evidensbaserad medicin har lett till besök hos och fortsatt kontakt med professor Gordon Guyatt, McMasteruniversitetet, Hamilton, Kanada, som introducerade EBM-begreppet 1991, och med professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England. Ingmarie arbetar 20 % för FoU primärvård.

Senast uppdaterad: 2018-08-30 11:42