Schema

Kursdagar i Göteborg 2019

Nedan hittar du information om våra kurstillfällen. Datumen nedan gäller men det är inte ändrat under respektive flik i schema utan detta kommer att göras i höst.

22  januari, 5 februari, 19 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april, 23 april, 7 maj, 14 maj, 28 maj och 11 juni.

Datum: 22 januari 2019

Tid: 08.30-16.00

Plats:  Campus Nya varvet, vägbeskrivning

 

Dagens föreläsare:

 Lena Nordeman, med. dr.

 

 

 

Vi börjar dagen med en introduktion till kursen.

Under huvuddelen av dagen diskuterar vi forskningsmetodik

Vi går igenom:

översikt av vetenskapsteori och centrala begrepp samt sanningskriterier

en grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp

studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.

forskningsprocessen utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.

val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.

Läs noga före varje träff. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du läst kurslitteraturen!

Vi avslutar denna dag med att ni får träffa era handledare. Det är mycket viktigt att ni bestämmer en första tid att träffa era handledare för att få igång ett samarbete.

Kurslitteratur att läsa till detta kurstillfälle

Patel & Davidsson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sidan 1-65.

Vad är forskning

Design av forskningsprojekt

Att skriva en projektplan

Bredvidläsning

Bedömningsmallar, opponeringsguider och mall för att skriva projektplan finns under Mer på startsidan.

 

Material som delas ut vid detta kurstillfälle

Åhörarkopior Lena Nordeman.

En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.

Artiklar.

Granskningsmallar för artiklar.

M12 Medicinsk statistik har du möjlighet att låna på FoU-centrum.

Vi delar också ut en mapp som kommer att användas under hela kursen. Ta med mappen till varje kurstillfälle. Ni behöver ha tillgång till materialet i mappen och dessutom komplettera den med nytt material som kommer att delas ut vid de olika kurstillfälllena.

Läs noga före varje träff. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du läst kurslitteraturen!

Datum: 5 februari 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Campus Nya varvet, vägbeskrivning

Dagens föreläsare:

  Lena Nordeman, med. dr.

 

  Pär-Daniel Sundvall, med. dr.

Denna kursdag fortsätter vi att diskutera:

översikt av vetenskapsteori och centrala begrepp samt sanningskriterier

en grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp

studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.

forskningsprocessen utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.

val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen

forskningsfinansiering.

Pär-Daniel Sundvall föreläser mellan 13.00-14.30 om möjligheter och fallgropar vid registerstudier.
Under eftermiddagen har vi gruppseminarier tillsammans med gruppledare.

Läs noga före varje träff. Föreläsningar och diskussioner förutsätter att du läst kurslitteraturen!

 

Kurslitteratur

Patel & Davisson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sid 67-143.

 

Bredvidläsning

Vetenskapsteori

Kunskapsansats

  

Material som delas ut vid detta tillfälle

 • Föreläsarkopior från Lena Nordeman och Pär-Daniel Sundvall.
 • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
 • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.

Datum: 19 februari 2019

Tid: 09.00-16.00

Tid: 09.00-16.00

Plats: Biomedicinska biblioteket, vägbeskrivning

Vi går igenom sökning i de vanligaste databaserna, indextermer och vilka sökmöjligheter ni kommer att ha under kursen.

Om ni behöver ytterligare sökhjälp efter detta kurstillfälle har biomedicinska biblioteket öppen söksupport varje dag 11.00-14.00. Mer finns att läsa om detta på deras hemsida.

I god tid före detta kurstillfälle behöver du ansöka om bibliotektskort. Du kommer att få ett mail om hur detta går till från enheten för allmänmedicin på universitetet. Ditt bibliotekskort kommer du att kunna hämta på biomedicinska biblioteket. Det är mycket bra om detta är gjort före 09.00 denna kursdag.

Ni är alltid välkomna till oss på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän för att göra litteratursökningar och arbeta med era projektplaner. Vi har 4 st projektplatser som kan vi kan boka in om ni kontaktar oss.

Vi rekommenderar att ni som referenssystem använder Vancouver.

Vill ni använda referenshanteringsprogrammet EndNote i era projektplaner har biomedicinska biblioteket kostnadsfria introduktionstillfällen till denna programvara. Datum återfinns på deras hemsida. Hos oss på FoU-centrum kan du få tillgång till EndNote men vi kommer inte att gå igenom programmet på kursen.

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Källor och resurser

 

Litteratursökning

Datum: 5 mars 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Program förmiddag

Föreläsare: Elisabeth Björk-Brämberg, Distriktssköterska, Fil Dr, Forskarassistent

 • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
 • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
 • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
 • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
 • Olika praktiska exempel diskuteras (om möjligt från kursdeltagarnas egna projektidéer) och vilka lagar som är tillämpbara på dessa exempel.
 • Behov av etikprövning och PUL-anmälan.

Program eftermiddag

Föreläsare: Rosie Perkins, Redaktör, PhD, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs Universitet

 • Att skriva en projektplan
 • Att skriva och publicera en vetenskaplig artikel på engelska
 • Att välja lämplig vetenskaplig tidskrift för publicering
 • Att göra en posterpresentation

 

 

 

 

Kurslitteratur

Etisk bedömning av forskningsprojekt

Det är mycket bra om du går in på hemsidan för Göteborgs etikprövningsnämnd. Här hittar du du bland annat

etikprövningslagen

ansökningsblankett med anvisningar

anvisningar hur du skriver patientinformation

regelverk för Good Clinical Practice

Det är också mycket bra att läsa Helsingforsdeklarationen.

Vetenskapsrådet God forskningssed

 

Att skriva en projektplan

Mall för projektplan

Denna mall ska användas senare för redovisning av projektet och kan användas redan nu för att skriva projektplan. Ta då bort avsnitten resultat, diskussion och slutsats i sammanfattning och text, och lägg istället upp lämpliga rubriker för projektplan. Alternativt kan du skriva projektplanen med utgångspunkt från ett tomt word-dokument, men då får du fixa formatering, typsnitt, storlek , etc själv.

https://kib.ki.se/skriva-referera/skriva-referenser

Mall för power-point presentation ej Närhälsan

Datum: 19 mars 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Föreläsare:  Gun Rembeck, leg barnmorska och med. dr. och Åsa Premberg, leg barnmorska och med. dr.

Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

 Förmiddag

-Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Introduktion till att tänka "kvalitativt".  -Kvalitativ forskningsmetodik - en översikt.  (Gun Rembeck).

 

Eftermiddag

- Gruppen delas in i tre seminariegrupper. Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

- Avslutning och utvärdering av dagen.

 

Åhörar kopior kommer att delas ut denna dag.

Malterud Kvalitativa metoder i medicinsk forskning

Kapitel 2 - Vad är kvalitativa metoder?

Kapitel 3 - Forskarens roll under forskningsprocessen

Kapitel 8 - Anlysens mål

Kapitel 9 - Analys av kvalitativa data

Bredvidläsning

Forskningsmetodik

Som du ser får du gå in under forskningsmetodik och klicka dig fram till kvalitativa metoder.

Datum: 2 april 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik.

Dagens föreläsare:

  Från vänster: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Användande av beskrivande statistik. Vi diskuterar hur man väljer passande statistisk metod till den analytiska statistiska bearbetningen. Vi diskuterar utifrån praktiska exempel, om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt. Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Vid kursseminarium 1, delas det ut ett kompendium i statistik, "En liten glimt in i statistikens underbara värld". Genom att läsa kompendiet och försöka besvara frågorna är tanken att du skall reflektera och fundera över några statistiska klurigheter innan kursseminarium 4 och 5.

Inför kursseminarium 6  ska du ha läst och försökt att besvara de frågor som finns i kompendiet under avsnittet "Att göra inför första dagen". Du kommer under kursseminariet att få diskutera dina svar i kompendiet med statistiker.

Medicinsk statistik kopplade till lab-uppgifter som delas ut.

Inlämningsuppgift
Den 30 april är sista dag för att maila in inlämningsuppgift i statistik, se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar skriftligt i kompendiet En liten glimt in i statistikens underbara värld” eller på en A4-sida, efter kursseminarium 6  och 7 Skicka in dina svar för bedömning till Susanne Bernhardsson via vår funktionsbrevlåda fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Döp filen enligt denna modell: förnamn. efternamn och statistikuppgift MFM330_2019

Läsanvisningar

Gellerstedt (2004) M12 Medicisnk statistik, sidan 5-38, 52-55, 67-71.

Ta del av vad som står under rubrik 2. Att göra inför första dagen som återfinns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...". Detta material sitter i kurspärmen.

Datum: 23 april 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt

Dagens föreläsare:

  Från vänster: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik och Martin Gellerstedt, universitetslektor i informatik.

Användande av beskrivande statistik. Vi diskuterar hur man väljer passande statistisk metod till den analytiska statistiska bearbetningen. Vi diskuterar utifrån praktiska exempel, om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt. Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Medicinsk statistik kopplade till lab-uppgifter som delas ut.

Till detta kursseminarium i statistik ska du också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern".

Inlämningsuppgift
Den 30 april är sista dag för att maila in inlämningsuppgift i statistik, se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar skriftligt i kompendiet En liten glimt in i statistikens underbara värld” eller på en A4-sida, efter kursseminarium 6  och 7.  Skicka in dina svar för bedömning till Susanne Bernhardsson via vår funktionsbrevlåda fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Döp filen enligt denna modell: förnamn. efternamn och statistikuppgift MFM330_2019

Läsanvisningar

Gellerstedt (2004). M12 Medicinsk statistik sid 71-120 och 121-160.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik  "3. Att göra inför andra dagen" som finns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...", som du fick vid första kurstillfället. Till detta kurstillfälle ska du också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern".

Datum: 7 maj 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Ingmarie Skoglund, distriktsläkare

 • Forskningsmetodik Evidensbaserad medicin - historia, teori och praktik Artikelgranskning

De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallarna skall vara lästa till denna träff. Fyll också i och ta med såväl granskningsmallarna som artiklar till kursseminariet för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen.

Artiklar - se examinationsuppgifter.

Handledarkopior kommer att delas ut.

Inlämningsuppgiften skickas för bedömning till Susanne Bernhardsson via vår funktions-brevlåda fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se senast den 21 maj 2019. Döp filen med ditt efternamn och reflektionsuppgift MFM330_2019.

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Forskningsmetodik, del III, artikelgranskning. De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff.

Kap 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU. Finns på SBUs hemsida elektroniskt.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok. SBU

Datum: 14 maj 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Seminarieledare denna dag är oftast handledare som är knutna till FoU-centrum.

Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egna och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Dagen inleds med en presentation av hur projekt skall registreras i FoU i VGR.

Projektplanen skall vara skriven med typsnitt Times New Roman,  teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd och omfatta 4-8 sidor.

Den 6 maj 2019 klockan 24:00  är sista inlämningsdag för 1:a version av projektplanen.  Gruppindelning och gruppernas projektplaner distribueras till alla inom respektive grupp + till seminariegruppledare den 7 maj 2019. Läs in dig på den projektplan som du skall opponera på och läs även de övriga projektplanerna i gruppen för att kunna ställa frågor och diskutera dem. Maila in projektplan till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Döp filen med ditt efternamn och projektplan MFM330_2019.

Vid dagens träff informeras också om hur du registrerar ditt projekt  i FoU i VGR och håller beskrivningen uppdaterad allt eftersom arbetet framskrider. Alla projekt som görs inom VG-region skall registreras i denna databas och du kan inte få ut ditt kursintyg innan ditt projekt är registrerat.

Lägg in din projektbeskrivning i FoU i VGR. Var noga med att klicka i ST-arbete samt se till att du har lagt in arbetsplats under CV. Manual finns under Mer på startsidan.

Bedömningsmallar och opponeringsguider finns under Mer på startsidan.

Datum: 28 maj 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Program förmiddag

Föreläsare: Barbro Wallgren-Hemlin, Fil Dr och Universitetslektor i svenska språket.
Hur man kan genomföra ett kort föredrag.

Föreläsare: Susanne Bernhardsson, Med Dr.
Att skapa en effektiv PowerPoint-presentation.

Program eftermiddag

Föreläsare: Susanne Bernhardsson,  Med Dr.
Forskningsfinansiering
Verkstad

Vi arbetar individuellt med kvarvarande delar av kursen med stöd av kursledningen: Projektplan, PowerPoint, FoU i VGR och Personuppgiftsanmälan.

OBS: Ta med egen dator

Datum: 11 juni 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Seminarieledare: Handledare

Examinationsseminarium som leds av disputerade gruppseminarieledare. Du presenterar din slutliga projektplan muntligen med hjälp av en PowerPoint presentation som du förbereder till detta tillfälle. Du ska nu visa hur du har åtgärdat den kritik du fick vid peer-to-peer seminariet en månad tidigare. En utsedd opponent opponerar på din projektplan och övriga deltagare bidrar också aktivit med sina kommentarer, såsom vid peer-to-peer seminariet.

Ni kommer att vara samma grupper som vid kurstillfälle 9.

15.00-16.00 Representant för Sahlgrenska Akademin berättar om möjigheter till forskning samt kursavslut.

Slutlig projektplan ska sändas in före den 3 juni 2019 senast 24.00. Den 4 juni 2019 kommer projektplanerna att sändas ut för inläsning och förberedelse för opponering till examinationstillfälle 11. Skriv ut och ta med dig  din grupps projektplaner till examinationen.

Powerpoint presentation ska sändas till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se för bedömning senast 10 juni 2019. Döp filen med ditt efternamn och pp MFM330_18.

Bedömningsmallar och opponeringsguider finns under Mer på startsidan.


Senast uppdaterad: 2018-10-12 14:11