Kursseminarium 1 - Forskningsmetodologi 1

Kursintroduktion och Forskningsmetodologi

Datum: 24 januari 2017

Tid:  09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Föreläsare: Lena Nordeman

Vi börjar dagen med en introduktion till kursen. Därefter diskuterar vi ämnet forskningsmetodik.

Forskningsmetodik

Översikt över vetenskapsteori där vi går igenom centrala begrepp och sanningskriterier.

En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.

Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.

Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.

Val av metodik i förhållande till frågeställning, och  vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.

Kurslitteratur att läsa till detta kurstillfälle

Patel & Davidsson (2011). Forskningsmetodikens grunder, sidan 1-65.

Vad är forskning

Design av forskningsprojekt

Att skriva en projektplan

 

Bredvidläsning

Bedömningsmall projektplan MFM330 2017

Bedömningsmall muntlig presentation MFM330 2017

Bedömningsmall power-point MFM330 2017

Opponeringsguide kursseminarium 9

Opponeringsguide kursseminarium 11

  

Material som delas ut vid detta kurstillfälle

Åhörarkopior Lena Nordeman.

En glimt in i Statistikens underbara värld, Martin Gellerstedt.

Examinationsuppgift A-D.

Artiklar.

Granskningsmallar för artiklar.

M12 Medicinsk statistik har du möjlighet att låna på FoU-centrum.

Bedömningsmallar för projektplan, muntlig presentation, visuell presentation ( tex PowerPoint).

Vi delar också ut en mapp som kommer att användas under hela kursen. Ta med mappen till varje kurstillfälle. Ni behöver ha tillgång till materialet i mappen och dessutom komplettera den med nytt material som kommer att delas ut vid de olika kurstillfälllena.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 13:26