Kursseminarium 3 - Forskningsmetodologi 2

Forskningsmetodik

Datum: 20 februari 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Lena Nordeman och Pär-Daniel Sundvall

Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom. En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.

  • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistik (kvalitativ) metodik diskuteras.
  • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
  • Val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
  • Forskningsfinansiering

Pär-Daniel Sundvall föreläser mellan 13.00-14.30 om möjligheter och fallgropar vid registerstudier. Under eftermiddagen har vi gruppseminarier tillsammans med gruppledare.

Material som delas ut vid detta tillfälle

  • Lena och Pär-Daniels föreläsarkopior samt nedanstående artiklar.
  • Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy.
  • Lactose intolerance and long-standing pelvic pain after pregnancy: a case control study.
Senast uppdaterad: 2017-06-28 14:43