Vi som arbetar här

E-post: per.hjerpe@vgregion.se
Mobil: 070-554 18 96

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin.

Per har det administrativa ansvaret för FoU-centrum Skaraborg och tillsammans med övriga medarbetare organisera och samordna verksamheten.
Övriga arbetsuppgifter är:

  • Ingår i FoU primärvårds regionala FoU-chefsgrupp
  • Ordförande i FoU-rådet i Skaraborg
  • Ingår i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen.
  • Registerhållare för QregPv

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål samt deltar i utvecklingsarbetet av den regionala kvalitetsdatabasen för primärvården. Han ingår i kursledningen, föreläser och handleder i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik för ST-läkare och övrig personal. För närvarande är  Per bihandledare åt 4 doktorander. Övrigt CV.


 

 

E-post: anna-lena.ostberg@vgregion.se
Mobil: 0703-489600

Docent vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Legitimerad tandläkare

  • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik
  • Ledamot i lokala FoU-rådet i Skaraborg
  • Huvud- och bihandledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs universitet. Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
  • Ingår i Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
  • Epidemiologisk konsult vid Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
  • Associate editor för BMC Oral Health

E-post: kristina.a.bengtsson@vgregion.se

Docent i allmänmedicin vid Lunds universitet
Specialist i allmänmedicin

  • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik.
  • Har övergripande ansvar för handledning av FoU projekt utförda ST-läkare (läkare under specialistutbildning) och av övrig personal inom primärvården Skaraborg.
  • Handledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs och Lunds universitet.
  • Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
  • Ledare av en plattform under utveckling kallad ”Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer”
  • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg.

Övrig CV

E-post: sofia.dalemo@vgregion.se

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin

  • Föreläser på FoU-kursen och är handledare till ST-läkare i deras enskilda projekt.
  • Undervisar på läkarlinjen vid Göteborgs universitet termin 7 och 9.
  • Det egna forskningsarbetet handlar om uppföljning av patienter med höga kalciumvärden vid Tibro vårdcentral.
  • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg. 

Övrig CV

E-post: mikael.aberg@vgregion.se
Mobil: 070-821 85 53

Magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.

Mikael jobbar huvudsakligen med följande uppgifter.

  • Utdata ur patientjournalsystem (Intelligence)
  • Hälsoekonomiska frågor
  • Databasprogrammering
  • Handledning (statistikprogram, Excel)
  • Heromarapportör (fr.o.m november, 2017)
  • FoU-kurs, administration (fr.o.m 22 november, 2017)

Övrig CV

E-post: ann.segerblom@vgregion.se
Mobil: 070-203 62 57

Kontakta Ann om du har allmänna frågor om FoU-centrum och dess verksamhet eller specifika frågor rörande ansökningar till lokala FoU-rådet Skaraborg, registrering i FoU i VGR eller om du vill ha hjälp med layout av t.ex. en presentation eller ett dokument.

  • Sekreterare FoU-rådet Skaraborg
  • FoU-guide område Skaraborg
  • Administratör av och support i det webbaserade ansökningssystemet till FoU-rådet Skaraborg och projektdatabasen FoU i VGR
  • Administratör av hemsidor

Kontakta Ann om du har specifika frågor om de regionala uppdrag Ann har för FoU primärvård.

  • Arkivredogörare
  • KIV-adminstratör

E-post: paolina.weidinger@vgregion.se

Medicine licentiat
Legitimerad apotekare

  • Kursekreterare för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik.
  • Handleder i enskilda projekt, främst inriktade på kvantitativ metodik, läkemedelsepidemiologi, registerdata och databearbetning i SPSS.
  • Suppleant i lokala FoU-rådet i Skaraborg.
  • Egna forskningsarbete har en läkemedelsepidemiologisk profil och belyser förekomst, diagnostik och läkemedelsbehandling vid astma och kroniska luftvägssjukdomar.