FoU-centrum Södra Älvsborg

Vi är ett stöd för medarbetare i primärvård och folktandvård i området Södra Älvsborg. Vi ger personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp en studie. Här får du råd om hur man söker forskningsmedel och anställda inom primärvård kan också ansöka om arbetstid för forskning. Här återfinns information om Folktandvården FoU.

Besök

Här finns flera verksamheter samlokaliserade. Kontaktuppgifter: FoU primärvård, Folktandvården FoU, FoU-rådet Södra Älvsborg och Studierektorsenhet primärvård.

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Aktuellt FoU primärvård

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

AntiStress webbsite med 15-minuters ljudfiler på 10 språk lanserades tidigt i våras. Nu har projektet kompletterat och tagit fram 3-minuters ljudfiler som alternativ. Förhoppningen är att ljudfilerna kan fungera som ett lättillgängligt och effektivt verktyg för att minska stress i vardagen och att det ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset delades ut av Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsma, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

Ta del av korta referat från den internationella konferensen som hölls i Borås den 19-21 juni och anordnades av FoU primärvård. Konferensen fokuserase på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga var målgrupp.

Per Hjerpe tillträder den 7 augusti. Han efterträder Bo Rylander som nyligen pensionsavtackats.

Senast uppdaterad: 2017-08-14 12:42