Vetenskapligt förhållningssätt

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att du ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna, med undantag för manualerna i kritisk litteraturläsning, som måste läsas hemma eftersom tiden annars inte skulle räcka till. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen kommer du att arbeta med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet ska du göra en muntlig presentation av din litteraturstudie med hjälp av Powerpoint-bilder. Du ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie.

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
 • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
 • Att genomföra en litteraturstudie med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att kunna redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie.

Övrigt

 • Kursen är för samtliga yrkeskategorier.
 • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 och 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete.
 • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU-enheterna inom primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården.
 • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engleska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  
 • Max antal deltagare är 24 stycken.
 • Preliminärt schema 2018.

Kursavgift

29 400 kr som faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar handledning, de artiklar som ska läsas enligt schemat, kurspärm, förmiddags- och eftermiddagsfika.

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: E-postadress

FoU-koordinator Eva Larsson E-post: E-postadress

Kursadministration E-post: E-postadress

Ansökan

Ansökan (öppen 15 aug. t.o.m. 30 sep.)

Antagningsbesked ges via e-post under vecka 43. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer.

Här kan du läsa útvärdering från FoU-kursen Vetenskapligt Förhållningssätt 2016.

Rapport 2016:01

Ahmed Ayad, Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes

Alverlind Jonas, Hur kan man effektivt hantera inkommande patientkontakter på en vårdcentral?  

Gustafsson Jenny, Peroperativ risk vid icke hjärtkirurgi hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati

Hindström Sara, Febernedsättande eller smärtstillande läkemedel vid vaccination av barn-kan det påverka effekten av vaccinationen?

Jovanovic Jasmina, Kan användandet av PCT, istället av CRP, minska antibiotisk förskrivning i primärvården?

Mourad Khaled, Grupp A streptokock Tonsillit: Minskar risken för komplikationer med antibiotikabehandling?

Seeberg Malin, Perorala beta-2-stimulerare vid hosta hos barn?

Wallin Stefan, Fungerar ASRS som remissunderlag till öppenpsykiatrin för ADHD utredning?

Karlsson Patrik, Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?

Aldabbas Dafer, Graviditetsutfall hos Eutyroida Gravida Kvinnor med Autoimmun Tyreoideasjukdom

Al-Kattan Doa, Träning på arbetstid- Kan den leda till ökad produktivitet och välbefinnande i vården?

Beneus Maja, Kan mjölkproteinallergi orsaka förstoppning hos barn?

Dobreva-Velikova  Deyana, Finns det ökad risk för atypiska lårbensfrakturer vid långtidsbehandling med bisfosfonater

Hanna Arnell, Optimal intravenös behandlingstid vid okomplicerad Staphylococcus aureus-bakteremi

Kolberg Helena, Hur har införandet av barnvaccination mot pneumokocker påverkat incidens i invasiv pneumokocksjukdom?

Martinsson Ida, Evidens för autoinflation som behandling mot sekretorisk mediaotit

Sand Karin, Är det farligt att ha högt blodtryck hos doktorn?

Schönbeck Anders, Elefanten på mottagningen Hantering av förväntningar, riskbruk och beroende av sedativa och hypnotiska läkemedel i Primärvården

Ström Erik, Behandling av nageltrång i primärvård – är fenol bästa valet?

Torell Karl, Hårborttagning som behandling för hidradenitis suppurativa

Willner Anna, Kampen mot tiden Passa samma tidsram alla patienter vid läkarbesök i primärvården?

Ödman Elin, Finns det något samband mellan urinvägsinfektion och förvirring hos äldre kvinnor?

Senast uppdaterad: 2017-11-02 15:43