Vi som jobbar här

E-post till: Sven Kylén

E-post till: Eva Larsson

Tel: 010 441 62 90

Mobil: 070 200 11 61

Eva  har en fil. kand. i Hälso- och sjukvårdsadministration med examensarbetet "Vårdgivares erfarenheter av patientnämndens arbete".

Eva är FoU-guide för primärvård i Fyrbodal samt kursansvarig, tillsammans med Bertil Marklund, för kurs Vetenskapligt Förhållningssätt.

Hon är även sekreterare i Lokala FoU-rådet Fyrbodal.

E-post till: Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter arbetar som FoU-ledare vid FoU primärvård i Fyrbodal och leder projektet; Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård, ett 3-årigt projekt inom Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress. Genom innovativa behandlingsinsatser som baseras på att kombinera kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder, så kallad Integrativ vård, kommer projektet att utvärdera nyttan av insatserna.

Tina disputerade 2014 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen "Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård".

E-post till: Malin Östman

Filosofie Licentiat

Leg. Sjuksköterska, med specialistutbildning Distriktssköterska

 • Handledare för enskilda projekt/magisteruppsats, främst inriktad på kvalitativ metod.
 • Kliniskt verksam på Närhälsan Källstorp Vårdcentral.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om erfarenheter av kontinuitet/diskontinuitet vid kronisk hjärtsvikt.

Länk till Personkort

 

Licentiatavhandling: Experiences of continuity when living with chronic heart failure (2016)

E-post till: Bertil Marklund

Tel: 010 441 62 94

E-post till: Siv Bäck Pettersson

Siv är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Disputerade 2006 vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, med avhandlingen "Caring in research and practice - some nursing aspects".

Huvudsaklig forskningsinriktning under de senaste åren har varit utveckling av sjuksköterskors kompetens inom FoU-området.

Fungerar som mentor för doktorander sedan pensioneringen.

E-post till: Lena Virta

E-post till:  Anna Bergenheim

 Leg Sjukgymnast

Medicine Doktor

 • Ansvarar för Forskarseminarieserien på FoU primärvård Fyrbodal.
 • Arrangerar föreläsningar och seminarium för kliniskt verksam personal inom rehabilitering i primärvård i Fyrbodal´.
 • Handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer.
 • Bedriver egen forskning inom området långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi.
 • Är kliniskt verksam Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.
 • Medlem i Lokala FoU-rådet.

 

Personkort i FoU i VGR

Länk till Annas avhandling

 

 

Medicine Doktor

ST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Herrestad Vårdcentral Uddevalla

 • Handledare för ST-läkare i deras enskilda projekt iu kursen "Vetenskapligt Förhållningssätt".
 • Disputerat på kopplingen mellan metabola syndromet och kardiovaskulä sjukdom och framtida forskning inom kardipvaskulär prevention.

Länk till Karins Publikationer

 

 

Kurator

 • Magisterexamen i psykologi.
 • Arbetar som rehabkoordinator, vårdsamordnare psykisk ohälsa och kurator på Närhälsan Kungshamn Vårdcentral

Deltar/ingår i projekten

 • ADAS.
 • Care Manager, forskar på implementering av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.
 • Populationsundersökning av kvinnor i Göteborg – uppföljningsundersökning 2016-2017 som administratör.

E-post: E-postadress

 • Leg Tandläkare
 • Doktorand vid odontologiska instutuonen Sahlgrenska Akademin
 • Lärare vid tandläkarhögskolan Göteborg
 • Kliniskt verksam vid Folktandvården Uddevalla City

Forskningsområde: "Cell signalling in cranio-facial development"

Personkort


Senast uppdaterad: 2017-05-16 10:57