Vi som jobbar här

E-post till: Sven Kylén

 • Filosofie Doktor i psykologi
 • Legitimerad psykolog
 • Ordförande i lokala FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
 • Verksamhetsledare Fyrbodals Hälsoakademi
 • Ledamot i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen
 • Medlem av Vetenskapliga rådet för ”lärande i det nya arbetslivet”, Högskolan Väst
 • Ingår i referensgruppen för sociala investeringsmedel, Västra Götalandsregionen
 • Medverkar i granskningsgruppen för Västra Götalandsregionens innovationsfond
 • Är adjungerad lektor på Center on Health Care Improvement and Innovation, Chalmers Tekniska Högskola

E-post till: Eva Larsson

Tel: 010 441 62 90

Mobil: 070 200 11 61

Filosofie kandidat i Hälso- och sjukvårdsadministration

Huvudsakliga arbetsuppgifter/uppdrag:

 • FoU-guide för primärvård i Fyrbodal
 • Kursansvarig för kurs Vetenskapligt Förhållningssätt
 • Kursadministration
 • Regionalt uppdrag för FoU primärvård gällande utgående redovisningar
 • Regionalt uppdrag för FoU primärvård gällande kursinventering
 • Sekreterare i Lokala FoU-rådet Fyrbodal
 • Sekreterare i styrgruppen för Fyrbodals Hälsoakademi

Länk till Personkort

Kandidatarbete: Vårdgivares erfarenheter av Patientnämndens arbete

E-post till: Annette Johansson

Mobil: 073 640 05 29

E-post till:  Anna Bergenheim

 Leg Sjukgymnast

Medicine Doktor

 • Ansvarar för Forskarseminarieserien på FoU primärvård Fyrbodal.
 • Arrangerar föreläsningar och seminarium för kliniskt verksam personal inom rehabilitering i primärvård i Fyrbodal´.
 • Handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer.
 • Bedriver egen forskning inom området långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi.
 • Är kliniskt verksam Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning.
 • Medlem i Lokala FoU-rådet.

 

Personkort i FoU i VGR

Länk till Annas avhandling

 

 

E-post till: Bertil Marklund

 

Tel: 010 441 62 94

 • Allmänläkare
 • Adjungerad professor
 • Ledamot i lokala FoU-rådet
 • Kursansvarig, Vetenskapligt förhållningssätt
 • Plattformsledare, psykisk hälsa och ohälsa
 • Huvud- och bihandledare för tre doktorander

 

E-post till: Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter arbetar som FoU-ledare vid FoU primärvård i Fyrbodal och leder projektet; Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård, ett 3-årigt projekt inom Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress. Genom innovativa behandlingsinsatser som baseras på att kombinera kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder, så kallad Integrativ vård, kommer projektet att utvärdera nyttan av insatserna.

Tina disputerade 2014 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen "Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård".

E-post till: Malin Östman

Filosofie Licentiat
Doktorand vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan Borås.

 Leg. Sjuksköterska, med specialistutbildning Distrikssköterska

 

Handledare för enskilda projekt/magisteruppsats, främst inriktad på kvalitativ metod.

 

 • Kliniskt verksam på Närhälsan Källstorp Vårdcentral.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om erfarenheter av kontinuitet/diskontinuitet vid kronisk hjärtsvikt.

Länk till Personkort

Länk till Forskarprofil

Licentiatavhandling: Experiences of continuity when living with chronic heart failure (2016)

E-post till: Siv Bäck Pettersson

Siv är sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Disputerade 2006 vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, med avhandlingen "Caring in research and practice - some nursing aspects".

Huvudsaklig forskningsinriktning under de senaste åren har varit utveckling av sjuksköterskors kompetens inom FoU-området.

Fungerar som mentor för doktorander sedan pensioneringen.

Medicine Doktor

ST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Herrestad Vårdcentral Uddevalla

 • Handledare för ST-läkare i deras enskilda projekt iu kursen "Vetenskapligt Förhållningssätt".
 • Disputerat på kopplingen mellan metabola syndromet och kardiovaskulä sjukdom och framtida forskning inom kardipvaskulär prevention.

Länk till Karins Publikationer

 

 

E-post till: Lena Virta

Kurator

 • Magisterexamen i psykologi.
 • Arbetar som rehabkoordinator, vårdsamordnare psykisk ohälsa och kurator på Närhälsan Kungshamn Vårdcentral

Deltar/ingår i projekten

 • ADAS.
 • Deltar i CO Work Care.
 • Care Manager, forskar på implementering av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.
 • Populationsundersökning av kvinnor i Göteborg – uppföljningsundersökning 2016-2017 som administratör.

E-post till: Claes-Göran Reibring

 • Leg Tandläkare
 • Doktorand vid Odontologiska intuitionen Sahlgrenska Akademin
 • Lärare vid Tandläkarhögskolan Göteborg
 • Kliniskt verksam vid Folktandvården Uddevalla City

Forskningsområde: "Cell signalling in cranio-facial development"

Länk till Personkort

E-post till: Lena G Larsson

Filosofie Master

Distriktssköterska med specialistutbildning på Närhälsan Kungshamn Vårdcentral

 • Arbetar på Fyrbodals Hälsoakademi som samordnare för FoU projekt Sköra äldre och FoU primärvård.

 • Är förvaltare och processledare för vårdplaneringsprocess och IT-tjänst vid Närhälsans vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar i Fyrbodal och Kungälvsområdet.

 • Det egna avhandlingsarbetet handlar om vårdplanering i samverkan för patienter med komplexa vårdbehov i primärvården.
  Är doktorand vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Länk till personkort

E-post till Maivor Olsson

Filosofie Master, Doktorand

Legitimerad sjuksköterska, med specialistutbildning Psykiatri

Forskningssjuksköterska

 • Doktorand vid FoU-enheten, Närhälsan, Fyrbodal.
 • Forskningssjuksköterska vid NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska forskningsverksamhet, inom öppen och sluten vård.
 • Forskningsledare för FoU-projektet Rättspsykiatri i förändring - från Restad Gård till Brinkåsen.
 • Doktorand vid enheten för Allmänmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Det egna avhandlingsarbetet handlar om huruvida förutsättningarna kan förbättras för patienter med schizofreni, genom bedömningar och samverkan i öppen psykiatrisk vård.

 

Publicerade artiklar: Olsson, M., Carlström, C., Marklund, B., Helldin, L. & Hjärthag, F. (2015) Assessment of Distress and Quality of Life: A Comparison of Self-Assessments by Outpatients with a Schizopsychotic Illness and the Clinical Judgment of Nurses. Archives of Psychiatric Nursing, 29 (5), 284–289. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.05.001

 Olsson, M., Larsson, L. G., Flensner, G. & Bäck-Pettersson, S. (2012) The impact of concordant communication in outpatient care planning – nurses’ perspective. Journal of Nursing Management, 20, 748–757.

 Länk till Personkort

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25