Satsning på FoU-plattformar

Efter beslut hösten år 2014 har FoU primärvård arbetat med att organisera så kallade forskningsplattformar. Tanken med plattformarna är att försöka kartlägga vilka som arbetar inom en domän, hur projektledarna med hjälp av varandras stöd kan erövra mer resurser, vilka områden vi bör rikta in oss på etcetera.

FoU-cheferna utsåg området psykisk hälsa/ohälsa till pilotplattform, utfallet var gott och den tuffar på med plattformsledare FoU-ledare Bertil Marklund som lok. Det finns för närvarande två aktiva undergrupper i plattformen; Föräldrar/Kvinnor/Barn respektive E-hälsa. I gruppen Föräldrar/Kvinnor/Barn pågår arbete med att sammanställa gemensamma ansökningar. I gruppen E-hälsa samarbetar man kring införandet av en iKBT-plattform (internetbaserad kognitiv beteendeterapi). 

Som nummer två startades plattformen för muskuloskeletal hälsa där FoU-chef Maria Larsson och FoU-chef Lena Nordeman leder arbetet. Under år 2016 har man inom ramen för plattformen haft två halvdagar med planering inför samarbeten och studier samt en halvdags workshop. Hittills har arbetet resulterat i en gemensam ansökan som är insänd till fyra olika anslagsfinansiärer. Projekt inom området har presenterats på kongress i Dublin respektive Singapore. Diskussioner med samverkanspartners internationellt har även påbörjats.

Utöver dessa två har ytterligare en plattform etablerat sig – plattformen för infektionssjukdomar. 

Under år 2017 kommer plattformen för kroniska sjukdomar; diabetes, högt blodtryck att startas. Där kommer FoU-strateg Kristina Bengtsson Boström att vara plattformsledare. 

Dessutom planeras för ytterligare en plattform kring processer och arbetsmetoder.


Senast uppdaterad: 2017-03-31 08:27