Psykisk hälsa och ohälsa

Forskningsplattformen för psykisk hälsa har fyra forskningsgrupper: Antistress, Klinisk primärvårdspsykologi, Primärvårdspsykiatri och Reproduktiv hälsa och pediatrik. Målet för plattformen är att öka tillgång till evidensbaserade bedömningar, behandlingar och insatser för personer med psykisk ohälsa i primärvården.

AntiStress  leds av Tina Arvidsdotter, och i gruppen arbetar man med interventioner som motverkar stress. Det pågår även projekt som utvärderar neurofysiologisk feedback på stress-signaler vid utmattning.

Klinisk primärvårdspsykologi  leds av Sandra Weineland, Josefine Lilja och Marie Kivi. Projektet har två större projekt som utvärderar digitala behandlingar vid psykisk ohälsa. IMPACT där internetKBT för ungdomar utvärderas och forskning vid EBBA enhet där digitala interventioner för vuxna med psykisk ohälsa utforskas.

Primärvårdspsykiatri  leds av Ingmarie Skoglund och Dominique Hange. Forskning pågår runt bland annat kvinnohälsa, vårdsamordnare och rehabkoordinatorer.

Reproduktiv hälsa och pediatrik leds av Andrea Mikkelsen och Gun Rembeck. Gruppen forskar på övergångsfaser i livscykel. Barns hälsa. Föräldraskap, klimakterium och nutrition.

Forskningsplattformens engelska namn: Interventions for Psychological Health in primary care (IPH).

Plattformsledare: Sandra Weineland
Fil. Dr. specialistpsykolog
E-post: Sandra Weineland
Mobil: 0724- 54 12 52
Publicerat/CV      Projekt 

Sandra är specialistpsykolog och disputerad år 2012 med avhandlingen  A contextual behavioral approach to obesity surgery patients vid Uppsala universitet.

Hennes forskning har kortfattat berört Acceptance and Commitment Therapy och digitala verktyg för personer med skilda problemområden så som ätstörningar, hörselnedsättning, tinnitus och barn med cancer.  Sandra gjorde sitt postdoktorala arbete vid Linköpings universitet.

 

Sandra är idag verksam inom Fou primärvård, samt affilierad till instutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Den forskning som Sandra bedriver omfattar psykologisk diagnostik och behandling av psykisk ohälsa inom primärvård. Hennes forskningsområden berör digitala verktyg i vården och implementering av nya metoder. Hon arbetar även med regionala frågor gällande specialistpsykologutbildningen. Kliniskt är hon verksam som projekteldare vid i en digital psykologmottagning som stödjer och behandlar patienter vid Södra Älvsborgs vårdcentraler, EBBA-enheten. Hon utför även forskning inom UPH, Ungas psykiska hälsa, i regionen och digitala verktyg för ungdomar.