Psykisk ohälsa och arbete

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content.

It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero.

It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero.

Projektet syftar till att undersöka om det går att förbättra kommunikationen mellan patient, läkare och patientens chef eller arbetsledare kring behov av sjukskrivning och möjligheter till att på kort eller lång sikt anpassa arbetssituationen.

För att underlätta kommunikationen har vi utvecklat en «resurslapp» som handlar om psykisk hälsa och arbetsanpassning. I projektet ska vi undersöka om «resurslappen» påverkar sjukfrånvarons längd men också intervjua deltagare vad de tyckte om att använda resurslappen. Projektet är en randomiserad, kontrollerad studie där en interventionsgrupp jämförs med en kontrollgrupp.  

Projektledare: Gunnel Hensing
Professor
e-post:  gunnel.hensing@gu.se
Mobilnummer: 0766 186862

Projektbeskrivning: Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote - en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content.

It's also called placeholder (or filler) text. It's a convenient tool for mock-ups. It helps to outline the visual elements of a document or presentation, eg typography, font, or layout. Lorem ipsum is mostly a part of a Latin text by the classical author and philosopher Cicero.

Projektledare: Andreas Fors
Forskarassistent, fil.dr, leg.sjuksköterska
e-post: andreas.fors@vgregion.se
Mobilnummer: 0709 115931

Projektbeskrivning -  Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården

Problemlösningsbaserade samtal är en evidensbaserad insats som har visat positiva effekter på arbetsåtergång för personer sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Samverkan med den sjukskrivnes arbetsgivare är en kärnkomponent i insatsen. Tidigare studier har genomförts i länder med annat sjukförsäkringssystem, andra incitament för samverkan arbetsgivare – sjukvård, jämfört med svenska förhållanden. I och med att majoriteten i målgruppen har sin vård och behandling inom primärvården, behöver insatsen prövas inom ramen för svenska primärvårdsförhållanden. Syftet är att utvärdera effekter av problemlösningsbaserade samtal bland personer som är sjukskrivna på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvårdskontext genom en klusterrandomiserad kontrollerad studie.

•  Målgrupp: anställda, 18-59 år, sjukskrivna (min 2 – max 12 veckor) på grund av lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

•  Intervention: problemlösningsbaserade samtal i tillägg till sedvanlig vård. Interventionen ges av rehabiliteringskoordinatorer, uppdelat på max 5 tillfällen och innehåller: probleminventering tillsammans med den sjukskrivne; trepartsmöte med rehabiliteringskoordinator, den sjukskrivne och dennes arbetsgivare/chef; utveckling av en handlingsplan samt uppföljning. Kontrollgruppen erhåller sedvanlig vård (läkemedelsbehandling och/eller kognitiv beteende terapi). Totalt ca 220 deltagare och 30 rehabiliteringskoordinatorer inkluderas.

•  Primärt utfall är totalt antal sjukskrivningsdagar 18 månader efter baslinjemätning. Sekundära utfall: självrapporterad korttidssjukfrånvaro, symtomreduktion, arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress.

En processutvärdering genomförs för att undersöka i vilken utsträckning interventionen var möjlig att utföra enligt protokoll, relation mellan interventionens kärnkomponenter och studiens utfall, samt rehabiliteringskoordinatorers, den sjukskrivnes och dennes arbetsgivares uppfattningar om att delta i interventionen.

Projektledare: Elisabeth Björk Brämberg
Forskarassistent, fil. dr, leg. sjuksköterska
e-post:  elisabeth.bramberg@vgregion.se
Mobilnummer: 0702 221063

Projektbeskrivning: Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie

Studiens syfte är att studera om ett strukturerat samarbete inom vårdcentralen mellan vårdsamordnare psykisk ohälsa, behandlande läkare och rehab-koordinator plus ett tidigt samtal med arbetsgivaren leder till högre frekvens återgång i arbete för de individer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa/utmattningssyndrom. Individer som söker vårdcentral med depression, ångest eller stressrelaterade psykiska  besvär som föranleder sjukskrivning erbjuds strukturerat samarbete samt tidigt samtal med arbetsgivaren på interventionsvårdcentralerna  utöver de sedvanliga rehabiliteringsinsatser som görs på vårdcentraler med vårdsamordnare och rehabkoordinator. Vår hypotes är att samarbetet kan förena läkande och effektiv rehabilitering utefter den enskilde individens behov.

Studien bedrivs i samverkan mellan primärvården i VGR och Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin. Cirka 20 vårdcentraler i VG-regionen där det finns både vårdsamordnare och rehabkoordinator medverkar i studien. Hälften av vårdcentralerna är randomiserade till att vara interventionsvårdcentraler, och hälften till att fortsätta som kontrollvårdcentraler under studiens gång.

Projektledare: Cecilia Björkelund
Senior professor, specialistläkare allmänmedicin
e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Mobilnummer: 0707 980503

Projektbeskrivning: Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie