AllmänläkarDagarna

Välkommen till AllmänläkarDagarna 24-26 januari 2018 i Göteborg!

AllmänläkarDagarna har arrangerats av KursDoktorn sedan 2007 och vänder sig till specialister i allmänmedicin. Konferensen är öppen för kollegor från hela landet.

Programansvariga och moderatorer för AllmänläkarDagarna 2018 var allmänläkarna Britt Bergström, Camilla Sandin Bergh, Bernd Sengpiel, Gerda Carlerös och Henrik Nyström.

Konferensen ägde rum 24-26 januari 2018 på Elite Park Avenue som ligger på Kungsportsavenyen 36 i Göteborg.

PROGRAM

 
Följ AllmänläkarDagarna på Facebook

Anna Nergårdh

Anna Nergårdh har en bakgrund som disputerad hjärtläkare, verksamhetschef, chefläkare på akutsjukhus och senast som chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Hon har tidigare bland annat medverkat som expert i statliga utredningar, ingått i nätverket av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket på SKL och är ledamot i Socialstyrelsens styrelse. Sedan mars månad leder hon utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, ett regeringsuppdrag som handlar om en omstrukturering av svensk hälso- och sjukvård med förslagen i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård som grund.

Christer Andersson

Christer Andersson är verksamhetschef för Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC och specialist i allmänmedicin. Han mottog Svenska Distriktsläkarföreningens pris Årets allmänläkarvän 2017. I motiveringen står bl a ”En engagerad entreprenör som tror på långsiktighet och kontinuitet och som startat primärvård i det kanske mest utsatta området i Göteborg. Han har exempelvis hanterat ett stort flyktingmottagande med oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. Christer vill stå för en primärvård med långsiktighet och kontinuitet. Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende”.

Christer beskriver arbetet med vårdcentralen i Bergsjön som ett pågående projekt där målet är en långsiktigt uthållig och välfungerande allmänmedicinskt verksamhet som kan fortsätta att fungera under all överskådlig framtid.

Gertrud Åström

Gertrud Åström har eget företag med inriktning på samhällets utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv och är statlig utredare. Hon är metodutvecklare för jämställdhetsintegrering på Kommunförbundet och regeringskansliet och har skrivit organisationsstudier på en rad samhällsområden såsom fackliga organisationer, idrottsrörelsen, civilsamhällets organisationer. Hon är även utvecklare och processledare i en rad kommuner och andra organisationer, föreläsare, utbildare och handledare.

Bland ideella förtroendeuppdrag kan nämnas ordförande för Wonsa, Stockholms FN-förening och Östersjöfred, ledamot i FN-förbundet, LRF:s Jämställdhetsakademi, Stockholms stads MR-råd samt var ordförande för Sveriges Kvinnolobby år 2009-2015.

Sandra af Winklerfelt

Sandra af Winklerfelt är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid Liljeholmens akademiska vårdcentral i Stockholm. Hon är även doktorand på Karolinska Institutet och forskar inom psykisk ohälsa i primärvården. Sandra är författare till boken "Hej Ångest! Körskola till livet".

Hon har under många år intresserat sig för patienter som söker med olika former av psykisk ohälsa på vårdcentralen. Tack vare det har hon gått från frustration till nyfikenhet genom att arbeta med strukturerad psykiatrisk diagnostik och behandling med KBT samt "stepped care" har hon kunnat hjälpa fler patienter. 

Ingalill Friis-Liby

Ingalill Friis-Liby är internmedicinare i grunden därefter utbildad gastroenterolog och de senaste åren har hon specialiserat sig helt mot hepatologi. Hon är verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon tycker att hepatologi är en specialitet med stor variation i sjukdomspanoramat, från de leversjukdomar vi alla ser dagligen som steatos och alkoholleverskador, till sällsynta fall med snabb transplantation såsom Wilson eller akuta leversvikter.

Malin Nystrand

Malin Nystrand är specialist i allmänmedicin och arbetar sedan elva år vid Närhälsan Lövgärdets vårdcentral. Hon har speciellt intresserat sig för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism och har utvecklat det medicinska stödet till den patientgruppen. Sedan drygt ett år arbetar hon också deltid på Omsorgspsykiatrin i Mölndal, en mottagning för patienter med intellektuell funktionsnedsättning och beteendeproblematik.

Rut F Öien

Rut F Öien är specialist i allmänmedicin och docent. Hon är medicinskt ansvarig på Sårcentrum Blekinge, en primärvårds-baserad enhet för svårläkta sår i Landstinget Blekinge. Hon är ordförande i RiksSårs styrgrupp och bedriver forskning på Blekinge Kompetenscentrum som har fokus på e-hälsolösningar för att förbättra vården av patienter med svårläkta sår. RiksSår har utvecklat en bed-side app med bildfunktion och sårytemätning, telemedicin och direktöverföring av registerdata till journal.

Andra forskningsområden som Rut är engagerad i är hälsoekonomi, antibiotikabehandling, patienternas livskvalitet, samt utvärdering av insatta preventiva åtgärder vid trycksår.

Maria Bullarbo

Maria Bullarbo är specialist inom gynekologi och obstetrik. Hon har förutom 25 års erfarenhet som gynekolog och förlossningsläkare också några års erfarenhet som allmänläkare. 

Hon disputerade 2007 på Göteborgs Universitet efter forskning om medicinsk behandling med nitroglycerin vid igångsättning av förlossning samt kvarhållen moderkaka efter förlossning. Maria är docent vid Göteborgs Universitet och arbetar numera som öppenvårdsgynekolog vid Närhälsan i Mölndal.

Frida Dangardt

Frida Dangardt är specialist i klinisk fysiologi och medicine doktor. Hon arbetar på Barnfysiologen på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Frida disputerade 2008 och forskar på tidig hjärtkärlprevention hos friska och kroniskt sjuka barn och ungdomar. Hon har gjort Post-Doc på University College /Great Ormond Street Hospital for Children i London och har fortfarande ett aktivt samarbete med dem i två olika befolkningsstudier (ALSPAC och 1946 British Birth Cohort). Hon har sedan 2014 varit medlem i den internationella forskargrupp som skriver rapporten “Alkoholen och samhället” på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet i samarbete med CERA och IOGT-NTO. Rapporten tar upp olika teman varje år, och har bland annat behandlat ämnen som ”Lågdoskonsumtion” och ”Alkohol och cancer”.

Måns Rosén

Måns Rosén var tidigare chef för SBU, tidigare adjungerad professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och i medicinsk metodutvärdering (HTA) vid Karolinska Institutet.

Han var även tidigare chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen och ansvarig för de nationella Folkhälsorapporterna under 14 år.

Ann-Charlott Söderpalm

Ann-Charlott Söderpalm är sedan 20 år tillbaka verksam som barnortped i Göteborg. I sitt arbete träffar hon barn i alla åldrar, men även vuxna med resttillstånd efter barnortopediska åkommor. Hon ser många olika typer av patienter med alltifrån muskuloskeletala missbildningar till ortopediska bekymmer orsakade av neurologiska eller neuromuskulära tillstånd. Hon deltar i barnkirurgens traumateam på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och ansvarar där för det akuta omhändertagandet av frakturer och ortopediska infektioner.

Hon är även skolläkare på en av Göteborgs fotbolls-grundskolor. Ann-Charlott disputerade 2009 i ämnet "skeletthälsa hos barn".

Marie Eckerlid

Marie Eckerlid är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård och är medlem i Terapigrupp Smärta, Läkemedelskommittén. Hon arbetar på Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral.

Marina Tuutma

Marina Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar på vårdcentralen Rud i Karlstad. Hon är ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen.

Hanna Åsberg

Hanna Åsberg är specialist i allmänmedicin och arbetar vid Liljeholmens akademiska vårdcentral i Stockholm. Hon är ordförande för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.

Margareta Danelius

Margareta Danelius är specialist i internmedicin och gastroenterologi och arbetar som chefläkare för Capio Go med att utveckla digifysiska vårdmöten. Hon har många års erfarenhet av att använda kvalitet och patientsäkerhet som styrmedel för sjukvård och ser patienten som sin viktigaste partner i ledarskapet.

 

Ulf Österstad

Ulf Österstad är distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära. Ulf är sedan 2013 arrangör av skutkursen, kurs i allmänmedicinskt arbetssätt på fartyg.

Senast uppdaterad: 2018-02-08 09:26