Psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga

Målgrupp 

ST i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursledning 

Sara Lundqvist, specialist i barn – och ungdomspsykiatri
Rajna Knez, specialist i psykiatri, ST i barn- och ungdomspsykiatri
Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin

Kursinnehåll 

Kursens syfte är att identifiera och bedöma psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga. Vad skall du handlägga i primärvård och när behöver du hjälp av andra?

Lärandemål 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Genomföra ett strukturerat bedömningssamtal med barn, unga och föräldrar.
  • Genomföra fördjupad diagnostik av depression och ångest samt planera behandling.
  • Upptäcka och avgöra vårdnivå vid svår psykisk sjukdom Uppmärksamma behov av och samverka med socialtjänst, försäkringskassa och skola.
  • Tillämpa relevanta lagar och föreskrifter.

Delmål 

SOSFS 2008:17: delmål 1,2,4,5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c2 c6, c11, c13

Lärandemetoder 

Föreläsning, grupparbete, litteraturstudier, inlämningsuppgift, flervalsfrågor, patientfall och examination.

Kursformat 

Detta är en kurs som har likartat upplägg som psykiatrins METIS-kurser. I den inledande distansdelen ingår litteraturstudier, självtest och fallbeskrivning. Efter det fysiska kursmötet omfattande två dagar avslutas kursen med en examination i vilken du får en uppgift där du ska tillämpa dina förvärvade kunskaper i en klinisk relevant situation. Du har fyra veckor på dig att genomföra examinationsdelen.

Beräknad tidsåtgång för hela kursen är fyra arbetsdagar - en dag för inläsning, två dagar fysisk närvaro på kursen och en dag för examinationsuppgift.

Efter att samtliga delmoment är genomförda utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett.