Utbildning/Forskning

Utbildning

Våra utbildningar riktar sig till dig som arbetar med fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna samt barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården. Vår dietist håller fortbildning kring mat och hur vi pratar mat i vården. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och anmälan sker via Regionkalendern, följ länkarna.
Kontakta oss gärna gällande önskemål om utbildningar som skulle vara till hjälp i ditt arbete med fysisk aktivitet. Vi kan kan skräddarsy och komma ut till er enhet.

Utbildningar våren 2019

FaR-teamets utbildningsprogram våren 2019

Evidens och aktuell dokumentation kring fysisk aktivitets betydelse för vuxnas hälsa. Genomgång av FaR-processen för vuxna; individuellt samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination, individanpassad ordnad uppföljning. Vilket material och vilka rutiner finns som stöd i FaR-arbetet? Hur ser den FaR-stödjande verksamheten ut i Göteborg?

Utbildare: Stefan Lundqvist och Elin Laurila, leg. fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Torsdag 7/2  13.30 – 16.30 Svangatan 4 Mer info och anmälan
Tisdag 12/3 13.30 – 16.30 Svangatan 2B Mer info och anmälan
Torsdag 11/4 13.30 – 16.30 Svangatan 2B Mer info och anmälan

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitet/FaR som behandling. FYSS-begrepp och definitioner, träningsprinciper, bedöma, utvärdera och individanpassa fysisk aktivitet. Patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling vuxna – grundkurs.

Utbildare: Stefan Lundqvist och Elin Laurila, leg. fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Tisdag 26/3 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan
Torsdag 16/5 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS

Vi erbjuder enheter inom hälso- och sjukvården möjligheten att få den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Välj bland 11 olika moduler (15-30 minuter långa) och sy ihop ett utbildningspaket som passar er enhet. Exempel på moduler:
Fysisk aktivitet och FaR som behandling (Grund)
Fysisk aktivitet vid stress
Fysisk aktivitet vid hypertoni
Fysisk aktivitet vid artros
Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar

Formulär med valbara utbildningsmoduler

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitets betydelse för barn och ungdomar. Genomgång av FYSS och förskrivningsgrunder för FaR. FaR-förskrivning i teori och praktik. Presentation av vårdgivarstöd och FaR-stödjande verksamhet i Göteborg.

Utbildare: Stina Törner och Anna Orwallius,
leg. fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Måndag 13/5 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan
Måndag 10/6 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Ungdomar mår sämre och rör sig allt mindre. Kroppen har blivit ett prestationsprojekt som för många innebär ångest. Hur blev det så här och kan vi hjälpa ungdomar till bättre hälsa? Denna utbildning ger dig kunskap och konkreta verktyg för hur du kan bemöta ungdomar som mår psykiskt dåligt, hur och var du kan hänvisa vidare och vad den hjälpen innebär.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom elevhälsan, hälso- och sjukvården som träffar ungdomar.

Program

 • Intro – Effekter av fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa
 • Om utseendekultur och kroppsuppfattning
  Kristina Holmqvist Gattario, Dr, universitetslektor, psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, en av författarna till boken Projekt perfekt.
 • Vad kan vi rekommendera och hur använder vi FYSS och FaR?
  Anna Orwallius, leg. fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet.
 • Vad kan en fysioterapeut erbjuda för behandling vid psykisk ohälsa?
  Representant från Närhälsan & Stina Törner, leg.fysioterapeut, spec. pediatrik, SURF-teamet BUP/Drottning Silvias Barnsjukhus.
 • Vad är Bara dansa?
  Karin Malmqvist och Eva Schödin, samordnare & dansledare för Bara dansa, Ungdomssatsningen Hisingen.
 • Avslutning

Torsdag 23 maj kl. 13.00–16.15
Ullevi Restaurang & Konferens, Nya Ullevi, Paradentrén

Anmälan: Senast den 15 maj till VGR-kalendern.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.
Kontakt: Anna Orwallius, 0700-82 46 86, anna.orwallius@vgregion.se.
Hitta hit: www.ullevikonferens.se/hitta-hit/

Inbjudan.pdf

Välkommen till fortbildning och dialog kring kostens betydelse för hälsan och en lotsning mellan alla matval och nya trender. Fortbildningen tar bland annat upp: Kostens betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Hur ser de Nordiska Näringsrekommendationer ut? Hur väl följer vi rekommendationerna egentligen? Hur bemöter vi nya trender? Får vi lov att äta socker? Varför är det så bra att äta frukt och grönt? Hur läser och tyder jag en innehållsförteckning?

Utbildare: Maria Abrahamsson-Spasevski, leg. dietist, Centrum för fysisk aktivitet

Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Fredag 26/4 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Forskning

Flera studier bedrivs kopplade till FaR-teamets verksamhet.

FaR-teamet bedriver en implementeringsstudie av den FaR-verksamhet /arbetsmodell som används på 15 vårdcentraler inom nämndområdet. 600 patienter, 30-80 år med minst en del av metabola syndromet, är tänkta att ingå.

Patienten får motiverande samtal om fysisk aktivitet, FaR förskrivet och en individuell uppföljning. Mätning av fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer, beteendefaktorer samt hälsorelaterad livskvalitet utföres med en sammanlagd uppföljningstid på 5 år. En hälsoekonomisk utvärdering är också planerad. En del av studien innehåller ett förstärkt stöd från sjukgymnast där konditionstest och FaR-förskrivning ingår.

En första utvärdering har gjorts på 150 patienter som medverkat i 6-månadersuppföljningen. I genomsnitt träffade patienten FaR-utfärdande vårdkontakt 1-2 gånger under den första 6-månadersperioden, 75 % ökade sin fysiska aktivitetsnivå, 43 % kom över folkhälsorekommendationen och positiva förändringar kunde ses på midjemått, blodsockervärden (faste P-glukos), blodfettvärden (HDL) samt vitalitet (Livskvalitetsmätning SF-36).

Physical Activity on Prescription (PAP), in patients with metabolic risk factors. A 6-month follow-up study in primary health care

Sammanfattning på svenska av artikel 1, FaR-studien Göteborg 

Aktiv 65 är en hälsoscreening av 65-åringar. 2012 beviljades FaR®-teamet medel för att bedriva en hälsoscreening av 65-åringar. Studien vänder sig till alla listade 65-åringar på en offentlig och en privat vårdcentral. Genom att screena och arbeta med risk- och friskfaktorer hos individen är målet att undvika och/eller skjuta upp insjuknandet i diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. I arbetet används vetenskapligt utvärderade instrument såsom Hälsoprofilen, konditionstest och funktionstester.

Distriktssjuksköterskorna Marlene Bannies och Carolina Landerfors Jonestål har i sitt magisterarbete undersökt innehållet i FaR-förskrivningen och tittat på förändring gällande innehåll och fyra hälsoparametrar vid 6-månader. Vanligaste rekommendationen visar sig vara: Promenad på måttlig intensitetsnivå, 30-44 minuter/tillfälle, 2-5 gånger/vecka. Vid 6 månader sågs en ökad dos gällande minuter/tillfälle. En förbättring vad gäller hälsoparametrarna BMI, midjemått, allmän hälsa och psykiskt välbefinnande kunde ses hos kvinnor och midjemått, allmän hälsa hos män.

Fysioterapeut Sabine Vesting har i sitt masterarbete tittat på samband mellan fysisk aktivitetsnivå och socialt stöd. Män i åldern 27-53 år uppvisar ett starkt samband med uppnådd fysisk aktivitetsnivå enligt folkhälsorekommendation och socialt stöd från familj.
Associations between social support and recommended physical activity level among patients with metabolic syndrome who received physical activity on prescription

Fysioterapeut Panagiotis Kanellakis har i sitt master-arbete utvärderat FaR-fysioterapeutens arbete på motionsanläggning där 114 patienter med olika diagnoser följts upp efter en 6-månaders intervention. Ökad tilltro till att förändra fysisk aktivitet, en förbättrad fysisk aktivitetsnivå och högre egenskattad fysisk och psykisk hälsa är en del av resultaten vid 6-månaders uppföljning.

Physical activity on prescription: the health outcome after physiotherapy support in wellness centres


Senast uppdaterad: 2019-03-15 08:21