Utbildning/Forskning

Utbildning

FaR-teamets utbildningar riktar sig till dig som arbetar med fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna samt barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården. Vår dietist håller fortbildning kring mat och hur vi pratar mat i vården. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och anmälan sker via Regionkalendern, följ länkarna.
Kontakta oss gärna gällande önskemål om utbildningar som skulle vara till hjälp i ditt arbete med fysisk aktivitet. Vi kan kan skräddarsy och komma ut till er enhet.

Utbildningar hösten 2018

FaR-teamets utbildningsprogram hösten 2018

Evidens och aktuell dokumentation kring fysisk aktivitets betydelse för vuxnas hälsa. Genomgång av FaR-processen för vuxna; individuellt samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination, individanpassad ordnad uppföljning. Vilket material och vilka rutiner finns som stöd i FaR-arbetet? Hur ser den FaR-stödjande verksamheten ut i Göteborg?
Utbildare: Stefan Lundqvist, Elin Laurila, leg fysioterapeuter Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3
Onsdag 3 oktober kl. 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan
Torsdag 8 november kl. 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitet/FaR som behandling. FYSS-begrepp och definitioner, träningsprinciper, bedöma, utvärdera och individanpassa fysisk aktivitet. Patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling vuxna – grundkurs.
Utbildare: Stefan Lundqvist, Elin Laurila, leg fysioterapeuter Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

Närhälsan Kungshöjd konferens, Kaserntorget 11 a
Torsdag 22 november kl. 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan
Tisdag 4 december kl. 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitets betydelse för barn och ungdomar. Genomgång av FYSS och förskrivningsgrunder för FaR. FaR-förskrivning i teori och praktik. Presentation av vårdgivarstöd och FaR-stödjande verksamhet i centrala och västra Göteborg. Utbildare: Stina Törner och Anna Orwallius, leg fysioterapeuter Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

Närhälsan Kungshöjd konferens, Kaserntorget 11 a
Måndag 15 oktober kl. 13.30 – 16.30 Mer info och anmälan

Välkommen till fortbildning och dialog kring kostens betydelse för hälsan och en lotsning mel-lan alla matval och nya trender. Fortbildningen tar bland annat upp: Kostens betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Hur ser de Nordiska Näringsrekommendationer ut? Hur väl följer vi rekommendationerna egentligen? Hur bemöter vi nya trender? Får vi lov att äta socker? Varför är det så bra att äta frukt och grönt? Hur läser och tyder jag en innehållsförteckning?
Utbildare: Maria Abrahamsson Spasevski, leg dietist Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

Nya tillfällen erbjuds under våren 2019, datum kommer.

Forskning

Flera studier bedrivs kopplade till FaR-teamets verksamhet.

FaR-teamet bedriver en implementeringsstudie av den FaR-verksamhet /arbetsmodell som används på 15 vårdcentraler inom nämndområdet. 600 patienter, 30-80 år med minst en del av metabola syndromet, är tänkta att ingå.

Patienten får motiverande samtal om fysisk aktivitet, FaR förskrivet och en individuell uppföljning. Mätning av fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer, beteendefaktorer samt hälsorelaterad livskvalitet utföres med en sammanlagd uppföljningstid på 5 år. En hälsoekonomisk utvärdering är också planerad. En del av studien innehåller ett förstärkt stöd från sjukgymnast där konditionstest och FaR-förskrivning ingår.

En första utvärdering har gjorts på 150 patienter som medverkat i 6-månadersuppföljningen. I genomsnitt träffade patienten FaR-utfärdande vårdkontakt 1-2 gånger under den första 6-månadersperioden, 75 % ökade sin fysiska aktivitetsnivå, 43 % kom över folkhälsorekommendationen och positiva förändringar kunde ses på midjemått, blodsockervärden (faste P-glukos), blodfettvärden (HDL) samt vitalitet (Livskvalitetsmätning SF-36).

Physical Activity on Prescription (PAP), in patients with metabolic risk factors. A 6-month follow-up study in primary health care

Sammanfattning på svenska av artikel 1, FaR-studien Göteborg 

Aktiv 65 är en hälsoscreening av 65-åringar. 2012 beviljades FaR®-teamet medel för att bedriva en hälsoscreening av 65-åringar. Studien vänder sig till alla listade 65-åringar på en offentlig och en privat vårdcentral. Genom att screena och arbeta med risk- och friskfaktorer hos individen är målet att undvika och/eller skjuta upp insjuknandet i diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. I arbetet används vetenskapligt utvärderade instrument såsom Hälsoprofilen, konditionstest och funktionstester.

Distriktssjuksköterskorna Marlene Bannies och Carolina Landerfors Jonestål har i sitt magisterarbete undersökt innehållet i FaR-förskrivningen och tittat på förändring gällande innehåll och fyra hälsoparametrar vid 6-månader. Vanligaste rekommendationen visar sig vara: Promenad på måttlig intensitetsnivå, 30-44 minuter/tillfälle, 2-5 gånger/vecka. Vid 6 månader sågs en ökad dos gällande minuter/tillfälle. En förbättring vad gäller hälsoparametrarna BMI, midjemått, allmän hälsa och psykiskt välbefinnande kunde ses hos kvinnor och midjemått, allmän hälsa hos män.

Fysioterapeut Sabine Vesting har i sitt masterarbete tittat på samband mellan fysisk aktivitetsnivå och socialt stöd. Män i åldern 27-53 år uppvisar ett starkt samband med uppnådd fysisk aktivitetsnivå enligt folkhälsorekommendation och socialt stöd från familj.
Associations between social support and recommended physical activity level among patients with metabolic syndrome who received physical activity on prescription

Fysioterapeut Panagiotis Kanellakis har i sitt master-arbete utvärderat FaR-fysioterapeutens arbete på motionsanläggning där 114 patienter med olika diagnoser följts upp efter en 6-månaders intervention. Ökad tilltro till att förändra fysisk aktivitet, en förbättrad fysisk aktivitetsnivå och högre egenskattad fysisk och psykisk hälsa är en del av resultaten vid 6-månaders uppföljning.

Physical activity on prescription: the health outcome after physiotherapy support in wellness centres


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32