Projektmedel

Statliga hivmedel

Idéburna organisationer kan söka statliga hivmedel utifrån de kriterier som finns in förordningen SFS 2013:666.

Bedömning av hivbidrag till frivilligorganisationer

Beslutet om tilldelning av medel fattas av hivreferensgruppen på basis av nedanstående kriterier. Hivreferensgruppens beslut meddelas sedan av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Ansökningsblankett finner du nedan, under rubriken "Ansökan om bidrag".

Förutsättningar
Organisationen skall ha en tillräcklig bas i Västra Götaland, det vill säga en levande medlemsförening så att det finns just den kompletterande kompetens och kontakt med relevanta målgrupper som behövs och som offentliga verksamheter saknar. Denna bas ska stå i relation till ansökans omfattning.

Västra Götalandsregionens behov av kompletterande verksamhet
Verksamhet inom idéburna organisationer som finansieras av hivmedel ska komplettera verksamhet inom kommun och landsting, exempelvis kan projekten leda till ömsesidigt kunskapsutbyte, ett gemensamt strategiskt arbete, samordning i relation till målgrupper och preventiva arenor som till exempel skolan och hälso- och sjukvården.

Nationella och regionala planer/strategier
Insatserna ska vara i linje med befintliga regionala och nationella strategier och planer som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Bedömningen ska följa förordning om stadsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion SFS 2013:666.

Föreningens tidigare hiv-arbete
Om organisationen tidigare beviljats hivmedel skall Västra Götalandsregionens kännedom och erfarenhet av föreningens tidigare arbete från exempelvis tidigare rapporter/uppföljning vägas in i bedömningen.

Ekonomiska överväganden
Ansökta hivmedel skall vara i proportion till verksamhetens/projektens omfång. Budgeten skall vara rimlig i relation till administrativa och overhead kostnader (som lokal, timersättning för informatörer för verksamheter som bekostas av skola, personalkostnader etcetera).

Ska ansökan gälla för ett eller flera år?
I och med övergången till förordningen så finns inte längre möjligheten att söka projektmedel för treårsperioder. Istället finns möjligheten att omvandla utvärderade projekt till verksamhet (se ovan).

Ansökan, bedömd enligt fastställda kriterier/mall
Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder de idéburna organisationer som söker hivmedel aktivt stöd med att formulera ansökningar enligt givna riktlinjer. Läs mer här.

För den som beviljats hivbidrag
Kunskapscentrum för sexuell hälsa strävar efter att ha nära samverkan med de organisationer som arbetar hivförebyggande och med sexuell hälsa. De organisationer som har beviljats hivbidrag av Västra Götalandsregionens hivreferensgrupp förväntas ha regelbundna avstämningsmöten med Kunskapscentrum för sexuell hälsa medan projektet/verksamheten pågår.

Uppföljning
De organisationer som har beviljat hivmedel skall senast den 1 februari inkomma med återrapportering till Kunskapscentrum för sexuell hälsa, (elin.klingvall@vgregion.se samt en kopia till narhalsan-ksh@vgregion.se) som innehåller både en ekonomisk och en skriftlig uppföljning av hur hivmedlen har använts. I uppföljningen ska det också framgå om projektet/verksamheten har finansierats med andra medel än de sökta samt om organisationen bedrivit andra preventiva insatser mot målgruppen som inte finansierats via Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 

Stöd
Idéburna organisationer som planerar att söka hiv-bidrag kan få hjälp och stöd inför projektformulering, och för de som beviljats hiv-medel, i samband med uppföljningsarbetet av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32