Tema hbtq - Queera perspektiv på arbete inom hälso- och sjukvård

Erika Alm är doktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap. Alm har forskat och undervisat om normer kring kön, genus, sexualitet och identitet, i över femton år, och då särskilt hur normerna präglar medicinares och juristers syn på vad som uppfattas som avvikande köns- och genusuttryck. Bland annat har Alm studerat situationer där konflikter mellan expertkunskap och lekmannaperspektiv uppstår, framförallt spänningarna mellan sjuk- och hälsovårdens fackkunskap och patienters egna erfarenheter.

Med exempel från den egna forskningen kommer Erika Alm att prata om vad det kan innebära att tänka med begreppet queer inom sjuk- och hälsovård, i dagligt arbete. Föreläsningen kommer att redogöra för några av de sätt som queerbegreppet oftast används på, men framför allt så kommer Alm att visa hur queer kan förstås som ett sätt att tänka, att närma sig kunskapsinhämtning, som går att applicera i praktiskt arbete.

Efter Erikas föreläsning ska vi använda oss av en triangelintervju där du som deltagare får möjlighet att både intervjua, svara på frågor och se andra intervjuer som handlar om erfarenhetsutbyte, goda exempel, möjligheter och utmaningar kopplade till hbtq-diplomeringen.

Varmt välkomna!

Praktisk information och anmälan

Datum och tid: Torsdagen 11/4 13-16
Plats: Conference Quality Hotel Panorama, eklandagatan 51-53, Göteborg
Anmälan via regionkalendern
Sista anmälningsdag 9 april!

Om tema hbtq

För vem?
Tema-hbtq är till för dig som är del av diplomeringsgruppen (den grupp som driver hbtq-arbetet under och efter diplomeringsprocessen) eller särskilt ansvarig för att driva hbtq-frågor vid hbtq-diplomerade verksamheter.

 

Om tema hbtq
Med tema hbtq vill vi erbjuda tillfällen för hbtq-diplomerade verksamheter att få ta del av ny kunskap, inspiration och hjälp i att fortsätta det arbete som påbörjats under diplomeringen. Syftet är också att träffa andra hbtq-diplomerade verksamheter, dela erfarenheter och få en känsla av gemenskap i arbetet.

De olika tillfällena har olika teman och upplägg. Det kan vara föreläsningar, workshops, fördjupning av ämnen eller områden från diplomeringen, processtöd i verksamhetsutveckling och vidmakthållande eller presentationer av nya studier och rapporter. 


Senast uppdaterad: 2019-04-17 11:06