Det här gör vi

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla invånares möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter men koncentrerar vårt arbete till de grupper som är mest riskutsatta och risktagande. Vi arbetar framförallt med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården men också inom närliggande områden där våra målgrupper befinner sig. Verksamhetsutvecklingen syftar till ökade kunskaper, förbättrade rutiner och förändrade strukturer för att säkerställa bestående fullgod tillgänglighet.

Pågående projekt
Här nedan kan du läsa om det vi gör för tillfället. Avslutad och implementerade projekt kan du läsa om under rubriken resultat och implementerade projekt.

KSH skall i samverkan med övriga kunskapscentrum i regionen leda arbetet med att ta fram en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Uppdragsbeskrivningen är under utformning.

Kontakt: karin.rasper@vgregion.se

AR är ett samverkansprojekt mellan Social Utveckling (Göteborgs Stad), RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva Gruppen Väst och KSH.
Syftet är att skapa en gemensam förståelse för vilka områden som behöver utvecklas för att arbetet med hivprevention och SRHR ska bli mer tillgängligt för migrantgrupper och andra som riskerar att diskrimineras på grund av rasistiska strukturer, samt förebygga dubbelarbete och felriktade insatser genom förbättrad samordning och stärkt kompetens. Genom att kartlägga målgruppens tidigare upplevelser av hivprevention och genomlysning av projektdeltagande verksamheter vill vi säkerställa att hivpreventionen är antirasistisk och rättighetsbaserad.

Finansieras av: Folkhälsomyndigheten via Statsanslaget Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (proposition: 2005/06:60)

Kontakt: elin.klingvall@vgregion.se

Cellprovsveckan är en kampanj för att uppmärksamma vikten av att kvinnor och andra personer med livmoder går på regelbundna cellprovskontroller för att minska risken för livmoderhalscancer. Projektet drivs i samverkan med Regionalt Cancercentrum Väst och Kunskapscentrum för Jämlik Vård.

Kontakt: eva.rundberg@vgregion.se

Sexuell hälsa för vuxna kvinnor är en föreläsningsserie riktad till allmänheten. Temat är SRHR för vuxna kvinnor. I höst genomförs den för tredje året. Alla föreläsningar är gratis och sker på Världskulturmuseet i Göteborg. Anmälan via regionkalender.vgregion.se från mitten av augusti.

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se

En årlig konferens som görs i samarbete med Pedagogiskt centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund. Konferensen är en populär mötesplats för personal inom hälso- och sjukvård och skola, med syftet att möjliggöra kunskapsöverföring mellan verksamheter, inspirera och underlätta vårt gemensamma SRHR-uppdrag i arbetet med unga.

Läs mer om Sex, unga och skolans roll på srhr.se

Cirka 10 % av personer födda med livmoder har endometrios. Från det att patienter söker vård för symptom på endometrios till fastställd diagnos tar det i genomsnitt åtta år. Vanligen har patienter under dessa år haft flera läkarkontakter och diagnostiserats felaktigt eller inte alls. Projektet syftar till att ta fram en utbildning för att öka kunskap hos vårdpersonal inom primärvården kring omhändertagande, diagnos och behandling av endometrios. Genom ökad kunskap hos vårdpersonal säkerställs att patienter med endometrios får adekvat vård i ett tidigt skede. Samtidigt bidrar det till implementering av en välfungerande vårdkedja. Projektet drivs i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhusets Gynekologi och Reproduktionsmedicin. 

Kontakt: my.barkensjö@vgregion.se

En hemsida för alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola, SFI-skola eller fritidsverksamhet. Här finns fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området. Hemsidan drivs tillsammans med Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontakt: cecilia.erlandsson@vgregion.se

Tolkbart är en processutbildning om SRHR för personer som språktolkar till svenska. Tolkbart syftar till att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Teman som ingår är: SRHR, hbtq, normer, anatomi, hiv/STI, våld i nära relationer och juridik kopplat till SRHR. Genomgående eftersträvas ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt. Tolkbart görs i samarbete med Social Utveckling, Göteborgs Stad och Tolkförmedling Väst.

Kontakt: fatou.sonko@vgregion.se

SEXIT är ett forskningsprojekt med syftet att ta fram verktyg, utbildning och rutiner för att bättre kunna identifiera sexuellt särskilt risktagande och/eller riskutsatta unga vid besök på ungdomsmottagningen. SEXIT är namnet på det screeningverktyg som tagits fram inom projektet och som kommer att införas på ungdomsmottagningar i Västra Götaland inklusive Göteborg.

Läs mer om SEXIT på srhr.se

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se

Transpersoner som grupp har ett ökat vårdbehov utifrån sin fysiska och psykiska ohälsa i relation till befolkningen i övrigt, samtidigt som mötet med hälso- och sjukvården ofta upplevs kränkande eller exkluderande. Tillgänglig primärvård för transpersoner syftar till att tillgängliggöra hälso- och sjukvården, med fokus på primärvård, för transpersoner. Projektet görs i samverkan med RFSL Göteborg och Kunskapscentrum för jämlik vård.

Kontakt: victoria.tauson@vgregion.se

Vulvasmärta som sökorsak vid besök på ungdomsmottagning är inte ovanligt. KSH blev under 2016 kontaktade av ungdomsmottagningspersonal i Västra Götaland, som efterfrågade stöd och resurser i bemötandet av denna patientgrupp. Efter att KSH beviljats SKL-medel för att arbeta med vulvasmärta på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen, påbörjades arbetet med att ta fram en struktur för omhändertagande vid vulvasmärta. Målet är att detta arbete ska vara färdigt under 2017.

Kontakt: jennie.fesse@vgregion.se

SMC på nätet syftar till att utveckla e-hälsa på Sexualmedicinskt centrum för att förbättra tillgängligheten för individer avseende sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård och på så vis verka för en god och jämlik hälso- och sjukvård.

Kontakt: anna.skoglund@vgregion.se

KSH deltar i Mödrahälsovårdens arbete med att ta fram och upphandla en mobil sexuell hälsa mottagning. Syftet är att tillgängliggöra sexualrådgivning, preventivmedelsrådgivning och förskrivning samt hiv/STI-testning för personer som har svårt att ta sig till en mottagning. Den mobila mottagningen skall besöka asyl- och flyktingboenden i regionen samt finnas som en resurs vid större evenemang så som West Pride och Cellprovsveckan. Mottagningen planeras vara igång hösten 2017.

Kontakt: karin.rasper@vgregion.se
linnea.swanson@vgregion.se

Sexualmedicinskt centrum tillsammans med KSH ska med SKL-medel förbättra det psykosociala omhändertagandet för unga vuxna efter sexuella övergrepp.  Projektet är i uppstartsfas.

Kontakt: lotta.von_mentzer@vgregion.se

En podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplat till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet.

Du kan lyssna på sex på arbetstid via mobil, läsplatta eller dator. På srhr.se/podcast finns alla avsnitt. Finns även där poddar finns.

Kontaktperson: anna.skoglund@vgregion.se

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger ut SRHR-nytt, ett nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet eller med SRHR-frågor.

Vill du ha SRHR-nytt? Klicka på länken, fyll i din e-postadress så kommer du att få nyhetsbrevet vid nästa utskick.
Anmälan SRHR-nytt

KSH har i samarbete med DART - Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, SU, tagit fram bildstöd om SRHR som en del av projektet KomHIT Flykting. Bildstöden om SRHR är ett komplement vid information och samtal med patienter runt frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och kan användas som stöd inom samtliga delar av hälso- och sjukvården.

De bildstöd som tagits fram är Information om slidkransen, Samtal om mens, Att få barn och Cellprovtagning. Bildstöden finns översatta till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.

Bildstöd om SRHR finns för utskift här

Resultat och implementerade projekt

Här finner du ett urval av implementerad verksamhetsutveckling. De flesta av våra projekt hittar du även på www.srhr.se

SMC-Pilen
SMC-Pilen är en klinisk mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Mottagningen är ett resultat av två utvecklingsprojekt som drivits av KSH. Målgruppen är personer med erfarenhet av sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende samt internetrelaterad sexuell utsatthet. Mottagningen är en del av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum.
Länk till Närhälsan SMC-Pilen

SRHR på HVB
Projektet startades 2013 på initiativ från Smittskydd Västra Götaland och är ett samverkansprojekt mellan Gryning vård AB och KSH. Smittskydd upptäckte i samband med smittspårningar för STI att det var svårt att komma vidare i arbetet. Smittspårningen började eller slutade ofta på hem för vård och boende (HVB). Samtidigt blev det allt mer tydligt utifrån forskning om riskutsatthet och risktagande att unga på HVB hade sämre kunskap om sexuell hälsa och rättigheter samt sämre tillgång till vård avseende sexualitet och reproduktion i jämförelse med andra unga.

Projektet har syftat till att skapa förutsättningar för unga på HVB att realisera sina rättigheter, dels genom ökad kunskap bland personal och dels genom tydligare kontaktytor mellan varje HVB och den lokala ungdomsmottagningen. 40 boenden, samtliga Grynings ungdomsenheter, har utbildats och ett metodmaterial har tagits fram. KSH genomför fortsatt Catch-up utbildningar för nyanställd personal, samt utbildar utbildare för fortsatt spridning av metoderna. Projektet har utvärderats av Kontigo. Metodmaterialet finns att ladda ned på SRHR.se.
Länk till SRHR på hvb på srhr.se

Provtagningsmall STI
I samverkan med våra regionala sexuell hälsa grupper och Smittskydd Västra Götaland har vi tagit fram verktyget Provtagningsmall STI. Verktyget var från början tänkt att fungera som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal på mottagningar som mer sällan tar hiv/STI-tester men har visat sig vara en bra utgångspunkt även för ungdomsmottagningar och andra sexuell hälsa mottagningar. Med hjälp av Provtagningsmall STI kan provtagaren försäkra sig om att rätt tester tas med fokus på praktik och riskutsatthet.
STI-provtagningsmallen hittar du här

Broschyrer MSM
KSH tillsammans med Smittskydd Västra Götaland har under åren tagit fram ett antal broschyrer med information om säkrare sex för målgruppen män som har sex med män.  Bland publikationerna återfinns fakta om hepatit, gonorré, syfilis och hiv. KSH har också tagit fram en skrift om PrEP, ett läkemedel som kan tas i förebyggande syfte för att minska risken för hivöverföring.
MSM-broschyrerna kan du läsa eller ladda ner här


Senast uppdaterad: 2018-09-04 11:31