Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Det här gör vi

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. Vi vill förbättra alla invånares möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter men koncentrerar vårt arbete till de grupper som är mest riskutsatta och risktagande. Vi arbetar framförallt med verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården men också inom närliggande områden där våra målgrupper befinner sig. Verksamhetsutvecklingen syftar till ökade kunskaper, förbättrade rutiner och förändrade strukturer för att säkerställa bestående fullgod tillgänglighet.

Pågående projekt
Här nedan kan du läsa om det vi gör för tillfället. Avslutad och implementerade projekt kan du läsa om under rubriken resultat och implementerade projekt.

KSH skall i samverkan med övriga kunskapscentrum i regionen leda arbetet med att ta fram en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Uppdragsbeskrivningen är under utformning.

Kontakt: karin.rasper@vgregion.se

Transpersoner som grupp har ett ökat vårdbehov utifrån sin fysiska och psykiska ohälsa i relation till befolkningen i övrigt, samtidigt som mötet med hälso- och sjukvården ofta upplevs kränkande eller exkluderande. Tillgänglig primärvård för transpersoner syftar till att tillgängliggöra hälso- och sjukvården, med fokus på primärvård, för transpersoner. Projektet görs i samverkan med RFSL Göteborg och Kunskapscentrum för jämlik vård.

Kontakt: victoria.tauson@vgregion.se

SEXIT är ett forskningsprojekt med syftet att ta fram verktyg, utbildning och rutiner för att bättre kunna identifiera sexuellt särskilt risktagande och/eller riskutsatta unga vid besök på ungdomsmottagningen. SEXIT är namnet på det screeningverktyg som tagits fram inom projektet och som kommer att införas på ungdomsmottagningar i Västra Götaland inklusive Göteborg.

Läs mer om SEXIT på srhr.se

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se

Tolkbart är en processutbildning om SRHR för personer som språktolkar till svenska. Tolkbart syftar till att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Teman som ingår är: SRHR, hbtq, normer, anatomi, hiv/STI, våld i nära relationer och juridik kopplat till SRHR. Genomgående eftersträvas ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt. Tolkbart görs i samarbete med Social Utveckling, Göteborgs Stad och Tolkförmedling Väst.

Kontakt: fatou.sonko@vgregion.se

En podcast om SRHR för dig som jobbar inom vården

Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips. Podden tar upp olika teman kopplat till SRHR, så som vulvasmärta, oönskad sexualitet, läkemedels påverkan på lust och förmåga och normer kring kön och sexualitet.

Du kan lyssna på sex på arbetstid via mobil, läsplatta eller dator. På http://www.sexpaarbetstid.podbean.com/ finns alla avsnitt. Finns även där poddar finns.

Kontaktperson: anna.skoglund@vgregion.se

Tillsammans med DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, SU,  har KSH tagit fram två så kallade "knippor" där information om SRHR och hbtq finns sammanställt i 18 bilder vardera. Underbilderna finns ord eller kortare förklarande texter på nio olika språk. Knipporna är tänkta att underlätta och förtydliga kommunikation exempelvis i vårdmöten.

Tidigare har KSH tillsammans med DART också tagit fram bildstöd om Att ta cellprov, Information om slidkransen, Kroppen vid graviditet/att få barn och Samtal om mens.

Bildstöden hittar du för utskrift här

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15% av personer födda med livmoder i fertil ålder. Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.

Därför har Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i samarbete med gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit fram en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Du hittar utbildningen här

Kontakt: my.barkensjö@vgregion.se

Sexuell hälsa för vuxna kvinnor är en föreläsningsserie riktad till allmänheten. Temat är SRHR för vuxna kvinnor. I höst genomförs den för tredje året. Alla föreläsningar är gratis och sker på Världskulturmuseet i Göteborg. Anmälan via regionkalender.vgregion.se från mitten av augusti.

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se

En årlig konferens som görs i samarbete med Pedagogiskt centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund. Konferensen är en populär mötesplats för personal inom hälso- och sjukvård och skola, med syftet att möjliggöra kunskapsöverföring mellan verksamheter, inspirera och underlätta vårt gemensamma SRHR-uppdrag i arbetet med unga.

Läs mer om Sex, unga och skolans roll på srhr.se

En hemsida för alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola, SFI-skola eller fritidsverksamhet. Här finns fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området. Hemsidan drivs tillsammans med Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontakt: cecilia.erlandsson@vgregion.se

Cellprovsveckan är en kampanj för att uppmärksamma vikten av att kvinnor och andra personer med livmoder går på regelbundna cellprovskontroller för att minska risken för livmoderhalscancer. Projektet drivs i samverkan med Regionalt Cancercentrum Väst och Kunskapscentrum för Jämlik Vård.

Kontakt: eva.rundberg@vgregion.se

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger ut SRHR-nytt, ett nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet eller med SRHR-frågor.

Vill du ha SRHR-nytt? Klicka på länken, fyll i din e-postadress så kommer du att få nyhetsbrevet vid nästa utskick.
Anmälan SRHR-nytt

Sexualmedicinskt centrum tillsammans med KSH ska med SKL-medel förbättra det psykosociala omhändertagandet för unga vuxna efter sexuella övergrepp.  Projektet är i uppstartsfas.

Kontakt: lotta.von_mentzer@vgregion.se

Resultat och implementerade projekt

Här finner du ett urval av implementerad verksamhetsutveckling. De flesta av våra projekt hittar du även på www.srhr.se

SMC-Pilen
SMC-Pilen är en klinisk mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Mottagningen är ett resultat av två utvecklingsprojekt som drivits av KSH. Målgruppen är personer med erfarenhet av sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende samt internetrelaterad sexuell utsatthet. Mottagningen är en del av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum.
Länk till Närhälsan SMC-Pilen

SRHR på HVB
Projektet startades 2013 på initiativ från Smittskydd Västra Götaland och är ett samverkansprojekt mellan Gryning vård AB och KSH. Smittskydd upptäckte i samband med smittspårningar för STI att det var svårt att komma vidare i arbetet. Smittspårningen började eller slutade ofta på hem för vård och boende (HVB). Samtidigt blev det allt mer tydligt utifrån forskning om riskutsatthet och risktagande att unga på HVB hade sämre kunskap om sexuell hälsa och rättigheter samt sämre tillgång till vård avseende sexualitet och reproduktion i jämförelse med andra unga.

Projektet har syftat till att skapa förutsättningar för unga på HVB att realisera sina rättigheter, dels genom ökad kunskap bland personal och dels genom tydligare kontaktytor mellan varje HVB och den lokala ungdomsmottagningen. 40 boenden, samtliga Grynings ungdomsenheter, har utbildats och ett metodmaterial har tagits fram. KSH genomför fortsatt Catch-up utbildningar för nyanställd personal, samt utbildar utbildare för fortsatt spridning av metoderna. Projektet har utvärderats av Kontigo. Metodmaterialet finns att ladda ned på SRHR.se.
Länk till SRHR på hvb på srhr.se

Provtagningsmall STI
I samverkan med våra regionala sexuell hälsa grupper och Smittskydd Västra Götaland har vi tagit fram verktyget Provtagningsmall STI. Verktyget var från början tänkt att fungera som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal på mottagningar som mer sällan tar hiv/STI-tester men har visat sig vara en bra utgångspunkt även för ungdomsmottagningar och andra sexuell hälsa mottagningar. Med hjälp av Provtagningsmall STI kan provtagaren försäkra sig om att rätt tester tas med fokus på praktik och riskutsatthet.
STI-provtagningsmallen hittar du här

Broschyrer MSM
KSH tillsammans med Smittskydd Västra Götaland har under åren tagit fram ett antal broschyrer med information om säkrare sex för målgruppen män som har sex med män.  Bland publikationerna återfinns fakta om hepatit, gonorré, syfilis och hiv. KSH har också tagit fram en skrift om PrEP, ett läkemedel som kan tas i förebyggande syfte för att minska risken för hivöverföring.
MSM-broschyrerna kan du läsa eller ladda ner här


Senast uppdaterad: 2019-05-17 11:06