Anställning PTP-psykolog

Hur går man till väga för att anställa en PTP-psykolog?

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP kan anställas på psykologvikariat, fasta tjänster och projektanställningar.

Att anställa en PTP-psykolog:

1. Vid intresse för anställning PTP:
- Kontakta övergripande studierektor för information om PTP på vårdcentral.
- Ta del av dokument som studierektor hänvisar till:
a) Socialstyrelsens föreskrifter PTP.
b) PTP-handboken.
c) VGRs kvalitetskriterier för PTP, (kompletteras info-finns enbart på intra)
d) samt länk till http://intra.vgregion.se/PTP (kompletteras info-finns enbart på intra).

- Påskrivna kvalitetskriterier skickas åter till studierektor. (Sökning mall pågår).
- Privata vårdcentraler ansöker om godkännande för PTP hos Socialstyrelsen (se bilaga i länk).
- Tid för informations- och kvalitetsmöte bokas med övergripande studierektor.

2. Kvalitetsmöte inför rekrytering av PTP med studierektor, verksamhetschef och PTP-handledare
- Mötet har tre huvudsakliga syften;
a) Information om vårdcentralens verksamhet i stort, psykologverksamheten och PTP-tjänstens struktur och innehåll mer specifikt.
b) Information om övergripande uppdrag för studierektor PTP-psykologer på vårdcentral.
c) Genomgång av kvalitetskriterier för PTP, samt eventuell åtgärdsplan formuleras om kriterierna ej uppfylls av vårdcentralen.

- Godkänd vårdcentral registreras för särskild ersättning PTP på Koncernkontoret (länk? ? https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/dokumentation-utbildningsuppdrag/)
Se blankettlista där just denna saknas?

3. Rekrytering
- Vårdcentralen sköter annonsering och rekrytering enligt sedvanlig rutin

4. Efter genomförd rekrytering
- Kontakta studierektor för PTP på vårdcentral för information om rutiner för registrering av nyanställd PTP.
- Anmäl chef och handledare till PTP-programmets introduktionsdag: http://intra.vgregion.se/PTP (ny länk)
(För privat vårdcentral maila till studierektor för hjälp med anmälan).

5. Vid uppstart av PTP-tjänst
- Individuell tjänstgöringsplan skickas till övergripande studierektor för PTP-psykologer för feedback.

6. Halvårsutvärdering
- Uppföljande möte med chef, handledare och PTP utifrån revidering av individuell tjänstgöringsplan.

7. Avslutning och ansökan om legitimation
- Intyg till Socialstyrelsen skickas till studierektor för feedback.