Implementering

Skolan utser ett PALS-team bestående av företrädelsevis pedagoger samt representant från elevhälsa och skolledning. PALS-teamet blir ansvarig för implementering av PALS under handledning och utbildning av en PALS-handledare från Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa.

Under 2 timmar per månad får PALS-teamet handledning på sin skola och motsvarande tid ska teamet ut och handleda sina kollegor. Varje handledningstillfälle är strukturerat upplagt för att jobba igenom de komponenter som ingår i PALS. Teoretisk kunskap omsätts till handling i relevanta vardagssituationer. De första åren koncentreras arbetet kring generella insatser som gynnar alla elever på skolan för att sedan även innefatta insatser och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd.

Att implementera PALS är ett långsiktigt och målinriktat arbete som i genomsnitt tar 3-5 år. Därefter ska skolan under PALS-teamets ledning vara bärare av ett fortsatt PALS-arbete som genomsyrar hela skolans verksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-03-22 11:11