کلینیک نسایی و ولادی Gynmottagning

اگر که شما تکلیف های نسایی و ولادی داشته باشید، در گام نخست با کلینیک صحت خویش تماس بگیرید که در آنجا از شما به خاطر تکلیفی که تشخیص می شود الزاماً نسایی نه می باشد مراقبت می نمایند. اما در هنگام لزوم، دکتور بیماری های عمومی، سفارشنامه مریض را برای تشخیص نسایی و ولادی می نویسد.

 

ما در کلینیک نسایی و ولادی، معاینات گوناگونی را انجام می دهیم و بیماری های نسایی و ولادی را که به مراقبت و معالجه تخصصی نیاز دارند تداوی می کنیم.


Senast uppdaterad: 1439-03-04 13:12