Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Såhär jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና

 

እንተድኣ ሓሚምካ፤ተጎዲእካ፤ወይ ድማ ኣእሙሮኻ ጽቡቕ እንተድኣ ዘየለኻ ናብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ብመጀመርያ ትኸይድ። ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምና ኣድላዪ ኣገባብ ጌሮም ንኽትሓውን፤ብተወሳኺ ድማ ጥዕና ዝመልኦ ህይወት ንኽህልወልካ ይድርፉኻ።

 

ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕክምናእዞም ኣብ ታሕቲ እንዝርዘሮም ነገራት ክሕግዙኻ ይኽአሉ፤

 

 ረኽሲ(ንኣብነትናይነዊሕእዋንሰዓል፤ዓፈፍምባልን፤ረስንን፤ቃንዛናይጎረሮንወይሽግርናይሽንቲሻመቡቆ)

 

 ኣዝማንኩልን

 

 ናይከስዐንመዓናጡንጸገማትን

 

 ብዝሒደም፤ከምኡእውንናይልብንመትንታትን

 

 ጸገምናይቆረበትንቁስልን

 

 ሽግርናይስነኣእሙሮ

 

 ኣለርጂ

 

 ሕማምሽኮርያ

 

 ንምዝካርጉደለትንወይምርሳዕን

 

 ጸገምናይማህጻን

 

 ክታበታትን

 

ኣብማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናብዙሓትብቕዓትዘለዎምጉጅለታትሓካይምነ፤ናይወረዳዊነርስታትን፤ትሕቲነርስታትን፤ናብህይወትንምምላስመራከብትን፤ከምኡእውንሰራሕተኛታትናይስነኣእሙሮክፈሊጥዕናንይርከቡ።

ኩለንማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናናተንኢነተርነትኣለወን

 

ክልቲኡክንክንንጥዕናንኣብማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

ኣብማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናብዛዕባክንክንንጥዕናንዝሰርሑይርከቡ።ኣብዚንኣብነትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናብከመይከምዝሐግዘካክትረክብትኽእል።

ኣዝማንኩልን

 

ከተስተንፍስእንከለኻጽቡቕኣይስመዓካንድዩብዙሕኣየርኣይተስተነፍሰንዲኻ? ናኢምስትንፋስጸገማት፤ኣዝማወይኩልምስዝህልወካናብማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናትመጽእ።ንሕናድማናይሳምቡእካክእለትን፤ክንክንንከምኡድማክትትልናይሽግርካነካይድ።

 

ንሕናንፈልጥኢናሽጋራካብምትካኽንምቁራጽ።ብተወሳኺድማሽጋራካብምትካኽክሳብክንደይከምትኸስብንፈልጥኢና።

 

ምሳናምስእትዛረብምኽርንደገፍንይወሃበካ።

ብዛዕባናይደምመጽቀጥትንሕማማትናይልብንመትንታትናይልብን

 

ናይደምዓቐንክትምርመርእንተድኣደሊኻናባናትመጽእ።ብዝሒደምምስዝህልወካወይድማክንክንምስዘድልየካንኣብነትብመድሃኒትጌርካንብዝሒደምንክልኻል።ንሕናኣድላዪምኽርንብተወሳኺድማብኸመይኣገባብንዓቐንደምካከምዝትንከፍንለውጢናብራንንኽትገብርንሕግዘካ።

ምርሳዕወይኣብኣከባቢኻዝካየድነገራትዘይምስትብሃል

 

እንተድኣናይምዝካርኩነታትካእንዳጎደለምስዝኸይድወይምስዝበላሾ፤ከምኡእንኣብኣካበቢኻዝጋየድነገራትምስዘይተስተብህልናባናመጺእካመርመራንክንክንንክንገብረልካንኽእል።ኣዝማድካምስዝድሊብዛዕባኻርክብምሳናክገብሩይኽእሉ።

ሕማምሽኮርያ

 

እንተድኣሕማምሸኮርያከምዘለካትጥርጥርኮንካምሳናክትራኸብትኽእል።ሕማምሽኮርያዘለካሰብንሕናኣድላዪክንክንንገብረልካ።ኣባናምስእትመጽእዓቐንሽኮርኣብደምካንዕቅን፤ሓበሬታብዛዕባመግብን፤ምንቅስቓስን፤ከምኡእውንንሕማምሽኮርያኻክትከናኸንንኘሕግዘካ።

ብዝዕባጥዕናስነኣእሙሮ

 

ጓሂወይሓዘን፤ጭንቀት፤ቀጨውጨውንጌሩልካንመዓልታዊስራሓትካንኸተካይድይኽልክለካድዩ? ንነዊሕእዋንምድቃስጸገምሽግርኣለካድየ? ብዛዕባእዚሽግራትእዚምሳናምስእትዛረብሓገዝክንገብረልካንኽእል።ምናልባትእዚሽግራትእዚለውጢናይኩነታትህይወትካስለዝተፈጥረካብኩሉክዓግተካይኽእል።ወይድማንዘጋጥመካኩነታትንስምዒትንንኽትርድኦንመፍትሒክትረኽበሉንየድሊ።

ክታበታት

 

ናብወጻኢሃገርክተገይሽዲኻ? ወይድማኣብዚእዋንዘሎጉንፋዕንምክልኻልክትክተብዲኻ? ኣብጥቓኻዝርከብክፍሊሕክምናእቶምልሙዳትክታበታትንኣብነትኣንጻርቲቢኢ፤ሕማምወይቦኤይንቢን፤ምድራቕምንጋጋንከምኡእውንካልኦትናይመገሻክታበታትን።ርክብምስማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናምስእትገብርሓበሬታንቆጸራንንህበካ።

 

ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናሓደኣካልናይማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናኣካልእዩ፤ኣብዚድማብዛዕባውላድካምዕባሌንምኽርንደገፍንናይወለድነትፍልጠትይህበካ።

ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምናናቱኢንተርነትኣለዎ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:17