ማእከላዊ ክንክን ክፍሊ ሕጻናት

Man med barn

 

ውላድ ምውላድ ሓደ ዓቢ ለውጢ ኣብ ህይወት ይፈጥር። ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕጻናት ናይ ውላድኩም ምዕባሌን፤ምኽርን ደገፋትን ንህብ። ዝኾነ ሕቶታት ክትሓቱና፤ ካብ ብርቱዕ ሓሳባትወይ ፍርሒ ናይ ውላድኩም ጥዕና፤ከምኡእውን ዕለታዊ ነገራት ብኸመይ ከተካይድዎ ከምእትኽእሉን ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ማእከላዊ ክፍሊ ክንክን ሕጻናት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ይወሃብ፡

ናይ ጥዕናመርመራ (ኣካላውን፤ስነ ኣእምሮኣዊ፤ምዕባሌ ከምሰብ)

 

 ክታበት

 

 ምኽሪብዛዕባምጥባውሕጻን

 

 ምኽሪብዛዕባመግቢ

 

 ምኽሪብዛዕባምድቃስ

 

 ሓገዝናይወላድነትተራ

 

ውላድኩምምስተወልደምስማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትቆጸራንምሓዝትራኸቡና፤ማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትድማንኹሎምዝወለዱስድራቤትይበጽሕዎም።

ኩሉምብጻሕናብማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትብነጻእዩ።ማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትሓደጉጅለናይክፍሊሕክምናኣካልእዩ፤እቶምሕጻናትድማኣብዚይምዝገቡ።እንተድኣሕጻንሓሚሙወይእንተተሃስዩብቐዳምነትናብክፍሊሕክምናሒዝኩሞትመጹ።

እንተድኣንኻልኦትውላድዝወለዱስድራቤትክትራኸብንርክብንኽትገብርን፤ከምኡእውንተመኩሮክትቀስምትደሊዲኻ? ኣብናይጉጅለወለዲትሳተፍ።

ኣብማእከላዊክፍሊክንክንሕጻናትዝሰርሑሰራሕተኛታት-ነርስታትን፤ሓኪምፍሉይክእለትብዛዕባናይሕጻንጥዕናንምዕባሌንዘለዎኣለዉ።

ምምራጽማእከላዊክንክንክፍሊሕጻናት


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:18