መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና መንእሰያት

 

ንእሽቶ ወይ ዓቢ ሕቶ የለን

መቐበሊ ናይ መንእሰያት ንዓካ መንእሰይ ክሳብ ዕድሜኻ 25 ዓመት እትመልእ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ።ናብ መቐበሊ ናይ መንእሰያት መጺእካ ሕቶታት ምስዝህልወካ፤ ንኣብነት ብዛዕባ ኣካላት፤ብዛዕባ ግብረ ስጋ፤ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ ክትሓትት ትኽእል። መቐበሊ ናይ መንእሰያት ምናልባት ፍርሒ፤ ብዙሕ ሓሳብ ምስዝህልወካ፤ ወይ ጽቡቕ ከመዘየለኻ ምስዝስምዓካ፤ ወይ ኣድላዪ እትብሎ ሕቶ ምስዝህልወካን።

ንኣብነት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ

 

 ናይጥንሲመከላኸሊወይከኒናታትናይጥንሲ

 

 መርመራናይጥንስንብግብረስጋዝተሓላለፉሕማማትን

 

 ጭንቂ፤ሓሳብ፤ጣዕሳ

 

 ወዲሰብምስዘበሳበደሰካ/ኪ፤ምንኣስን

 

 ርክብምስወዲጓል

 

 ግብረስጋ(ድሌት፤ግብረሕቡእብኢድ፤ቃንዛኣብእዋንግብረስጋ)

 

 ብዛዕባናይጾታሕቶን፤ጸለውታ(ሆበተኲ)

 

 ኣካላት

 

 ኩነታትገዛ

ኣብናይመቐበሊመንእሰያትእዞምዝስዕቡሰራሕተኛታትክትራኸብትኽእል፤ሓካይም፤ኣለይቲሕሙማት፤ምክትልናይኣለይቲሕሙማት፤ኣማኸርትን፤ሳይኮለጂስታትን፤መሕረስትንትራኸብ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:20