Hbtq-diplomering

Västra Götalandsregionens processutbildning för ett
normmedvetet förhållningssätt.

Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.  

Hbtq-diplomeringen går igenom begrepp och normer för att på så vis skapa en förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet. Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården. Ambitionen är att hbtq-diplomeringen kommer att leda till ett normmedvetet arbete baserat på gemensamma förhållningssätt till hbtq-frågor och bemötande.

Under processutbildningen kommer deltagarna att genomföra olika metoder och övningar som möjliggör självreflektion och färdighetsträning. Hbtq-diplomeringen innebär ett utvecklingsarbete som involverar hela verksamheten i syfte att förbättra kvalitén och tillgängligheten för hbtq-personer såväl inom verksamheten som för dem som möter den.

Hbtq-diplomeringen är dels en individuell diplomering av varje deltagare, men också en diplomering av verksamheten som helhet.

 

Information om hbtq-diplomering

Skriv ut eller ladda ner hbtq-diplomeringens processinformation 

Funderar din verksamhet på hbtq-diplomering?
Här hittar du en PowerPoint att använda i arbetsgruppen, t ex vid ett APT. Den förklarar hbtq-diplomeringsprocessen.
PowerPoint hbtq-diplomering


Utbildningsprocessen pågår under sex månader och består av fyra delar, del 1-4. Under hela processen kommer verksamheten att vara involverad i arbetet och en särskild diplomeringsgrupp kommer att utses för att driva utvecklingsarbetet under och efter processutbildningen.   

Webbutbildning – Samtliga medarbetare genomgår en individuell webbutbildning

Utbildningsdel 1 – Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas (KSH) utbildare träffar verksamheten. Samtliga medarbetare deltar. Vid utbildningsdel 2 varvas föreläsningspass med interaktiva metoder där deltagarna ges möjlighet till självreflektion och färdighetsträning med fokus på normer och konsekvenser av att bryta mot normer.

Uppgift 1 - Under de kommande veckorna arbetar varje medarbetare med individuell uppgift, med fokus på det egna förhållningssättet.

Uppgift 2 - Verksamheten genomför under samma tidsperiod en nulägesanalys.

Utbildningsdel 2 – Utbildaren träffar verksamheten och samtliga medarbetare deltar och även här varvas föreläsningspass med interaktiva metoder.

Uppgift 3 – Verksamheten tar under 14 veckor fram en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver hur verksamheten ska arbeta vidare med de frågor som tagits upp under utbildningen, efter utbildningens avslut.

Slutpresentation– Utbildaren träffar verksamhetens utsedda diplomeringsgrupp för genomgång av verksamhetens handlingsplan.

Diplomering
Efter Slutpresentationen gör Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa en bedömning av verksamhetens arbete och beslutar om verksamheten blir hbtq-diplomerad. Bedömningen baseras på samtliga utbildningsdelar och uppgifter och hur dessa svarar upp mot målen för utbildningen.

Efter godkänd hbtq-diplomering:
• Verksamhetsintyg
• Klisterdekaler till ytterdörrar
• Verksamheten synliggörs som hbtq-diplomerad på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsas hemsida och får en digital dekal som kan användas på verksamhetens egen hemsida.
• Individuella intyg delas ut till de deltagare som genomfört webbutbildningen, deltagit vid utbildning 1 och 2 samt lämnat in godkänd uppgift 1.

Verksamhetens arbete fortsätter härefter enligt den framtagna handlingsplanen.

 

Efter avslutad hbtq-diplomering kan deltagarna: 

  • redogöra för och hålla isär de begrepp som presenterats genom webbutbildningen, deltagarna kan även förklara hur dessa begrepp förhåller sig till normer och normmedvetenhet 
  • redogöra för konsekvenser av att bryta mot heteronormativitet och andra socialt begränsande normer i arbetslivet och i mötet med hälso- och sjukvården
  • tillämpa ett normmedvetet bemötande av patienter och kollegor
  • identifiera och åtgärda begränsningar för hbtq-personer inom den egna verksamheten avseende kompetens, miljö, kommunikations- och informationsmaterial
  • visa relevansen av normmedvetet förhållningssätt i det dagliga arbetet med patienter och medarbetare
  • redogöra för vilken betydelse hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt har för omvårdnad i relation till hbtq-personer.   

Efter hbtq-diplomeringen kan verksamheten: 

  • vidmakthålla det arbete som påbörjats under diplomeringen 
  • bedriva utvecklingsarbete för att motverka begränsande normer och strukturer avseende hbtq-frågor.

 

Kostnad för hbtq-diplomering

Kostnaden för hbtq-diplomering är 20 000 kr. Optimalt antal deltagare är 20 personer, maxantal är 28 personer. För verksamheter med fler medarbetare än 28 kan en alternativ diplomeringsform erbjudas.

 

Vilka kan hbtq-diplomeras?

Hbtq-diplomering kan genomföras av vårdverksamheter, behandlande och administrativa, som tillhör Västra Götalandsregionen organisatoriskt, antingen i form av egen verksamhet eller i form av verksamheter som ingår i vårdvalet.

Kontakt

Catch-up hbtq

En utbildning för nyanställd personal vid hbtq-diplomerade mottagningar

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i alla utbildningstillfällen?

Då behöver de gå en catch-up-utbildning. Här hittar du information om catch-up-utbildning samt aktuella datum och anmälan.