Family Check-Up

Family Check-up är styrkebaserad kortidsintervention för barn mellan 2 och 17 år. Modellen främjar barns psykiska hälsa genom att förbättra föräldrastrategier och föräldrars ledarskap i familjen. Mer än 30 års forskning ger starkt stöd för att Family Check-up främjar barns hälsa och utveckling.

Family Check-up (FCU) tydliggöra familjens risk och skyddsfaktorer i en kartläggning. Forskning visar att FCU minskar risk för t ex framtida skolproblematik, kriminalitet och missbruk. Interventionen kan med fördel ges till familjer med omfattande behov, men kan också ges som förebyggande insats. Under kartläggningen samlas information om familjen in vid tre mötestillfällen genom samtal, observation och enkäter. Syftet med kartläggningen är att säkerställa att familjen får och är motiverad till rätt insats.

Kartläggningsresultatet ger:

  • en helhetsöversikt av barnets sammanhang och behov
  • en tydlig bild över föräldrarnas styrke- och behovsområden vilket skapar en förståelse för hur det fungerar i familjen
  • en god bild av möjliga sätt att arbeta vidare på

Föräldern och familjebehandlaren sätter gemensamt upp mål utifrån kartläggningsresultatet, vilket leder till en meny av alternativ för eventuellt fortsatt arbete. Alternativen på menyn kan vara allt från att jobba vidare på egen hand eller ta hjälp av familjebehandlaren för att nå de uppsatta målen. Det kan också bli aktuellt att ta kontakt med t ex hälsovård, skola eller socialtjänst beroende på vad som framkommit i kartläggningen.

Det stöd som familjebehandlaren kan erbjuda inom ramen för FCU är modellens eget individuella föräldrastödsprogram Föräldraskap i Vardagen (FiV). Stödet skräddarsys utifrån familjens specifika behov och livssituation. Arbetet kopplas enbart till de mål som föräldern och familjebehandlaren kommit överens om. Det bidrar till att interventionen blir mindre omfattande och samtidigt mer effektiv.

FCU passar för verksamheter som:

  • Möter barn och familjer  
  • Söker ett strukturerat arbetssätt
  • Efterfrågar ett kartläggningsinstrument
  • Vill utöka uthålligheten hos familjerna
Senast uppdaterad: 2017-07-05 14:26