Modellöversikt

Family Check-Up (FCU) är en styrkebaserad insats som vänder sig till föräldrar med barn mellan 2-17 år. Den minskar barns beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen. FCU innehåller en kartläggning som tydliggör familjens styrkor och utvecklingsområden och som motiverar och ökar familjens engagemang. Tillsammans sätter man upp mål som möter upp varje familjs unika behov.Forskning med åtskilliga studier har under 30 år visat att FCU har effekt.FCU förser föräldrar med de verktyg de behöver för att effektivt möta barnets beteende och bygga starka och positiva familjerelationer.

Första mötet

FCU riktar in sig på varje familjs specifika behov och styrkor. Behandlarna använder tekniken Motiverande samtal (MI) för att hjälpa föräldrarna identifiera saker de kan förändra för att förbättra sin relation med sina barn vilket främjar barns positiva beteende.

Det första steget är ett möte för att skapa relation, utbyta information och överlämna enkäter. Det andra steget består av en familjeobservation och enkäter. Det sista steget är en feedbacksession där behandlaren och familjen träffas för en återgivning och ett samtal kring resultaten av familjens kartläggning. 

Det första steget är ett möte för att skapa relation, utbyta information och överlämna enkäter

Syftet med det första mötet är att bygga förtroende och att i dialog utforska vad föräldern upplever som bekymmer och hur detta påverkar barnets beteende. Mötet syftar också till att ta reda på hur motiverad föräldern är till en förändring.

Under första mötet ges föräldern möjlighet att berätta om familjens styrkor och behov i förhållande till sitt föräldraskap och sammanhang. Behandlaren använder motiverande intervju (MI) för att utforska fördelar och nackdelar med förälderns nuvarande strategier och motivera till förändring.

Behandlaren inleder med att beskriva FCU och ger föräldern möjlighet att ställa frågor så att de känner sig bekväma med processen. Behandlaren använder öppna frågor för att lära sig om familjs styrkor och vilka utmaningar de har erfarit och om vilka förmågor och strategier de använt. Genom hela mötet erbjuder behandlaren uppmuntran, empati och stöd och framkallar hopp om förälderns möjlighet att genomföra de önskade förändringarna. I slutet av mötet är målet att föräldern känner sig förstådd och att behandlaren har tydliggjort förälderns önskemål, motivation och fortsatta engagemang i kartläggningsprocessen. 

Familjeobservation och enkäter

Kartläggningen inkluderar en videofilmad familjeobservation och enkätsvar från föräldrar, barn och förskola/skola. Familjeobservationen och enkäterna omfattar påverkansfaktorer på familjen, barnets anpassning och föräldrastrategier och relation. Informationen ger underlag för styrkebaserad dialog kring familjens förändringsarbete vid feedbacksession. 

Den ekologiska informationsinsamlingen är FCU:s hörnsten. Den inkluderar flera insamlingsmetoder, flera uppgiftslämnare och sträcker sig över flera utvecklingsmässiga sammanhang. Den ger en mängd information om beteenden hos barnet, föräldrastrategier, familjedynamik och påverkansfaktorer.

Enkäterna som används i FCU är empiriskt validerade och normerade för att kvalitetssäkra bedömningen av materialet. Observationerna av familjeinteraktionerna är avgörande för att förstå relationerna mellan familjemedlemmarna och familjens styrkor och behov. 

Feedback

Informationen från första mötet, familjeobservationen och enkäterna sammanställs och presenteras i en barn- och familjeprofil som illustrerar familjens styrkor och behovsområden. Mot bakgrund av profilen skräddarsys en meny med möjliga alternativ till insatser utifrån familjens behov.  Behandlaren och föräldrarna bestämmer i samarbete vilka alternativ som är optimala för familjen efter feedbacksessionen. 

Barn- och Familjeprofilen erbjuder en visuell sammanställning av kartläggningen. Tillsammans med familjen går behandlaren igenom profilens tre huvudområden:

  • Påverkansfaktorer på familjen
  • Barnets anpassning
  • Föräldrastrategier och relation.

Behandlaren använder MI som viktigaste processfärdighet vid presentationen av profilen för föräldrarna. Avslutningsvis skräddarsys en meny med möjliga alternativ till insatser utifrån familjens behov. 

Senast uppdaterad: 2017-04-28 09:22