Skolmodellen PALS

PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter.

PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam inlärningsmiljö) och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever).

Grunden för modellen är en uppsättning framgångsrika strategier som, genom forskning, visat sig ha betydelse för både personal och elever. Det innebär ett systematiskt arbete med skolpersonalens förhållningssätt i syfte att bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer och därmed minska beteendeproblem på skolan.

PALS har utvecklats de senaste 15 åren i USA och har sitt ursprung på Universitetet i Oregon där omfattande forskning på modellen har genomförts. PALS finns idag på ca 50.000 skolor i USA och sedan 10 år tillbaka är PALS också nationellt implementerad i vårt grannland Norge där PALS finns på ca 300 skolor.

I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:

  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
  • Goda relationer mellan elever och mellan elever och personal
  • Fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
  • Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med föräldrar
Senast uppdaterad: 2017-07-05 14:31