مطب پذیرش مورد نظر خود را پیدا کنید

سازمان Närhälsan دارای درمانگاهها، درمانگاههای کودکان، مطب های پذیرش مامائی، مطب های پذیرش جوانان، مراکز پزشکی کودکان و نوجوانان، نوتوانبخشی و زنان است. ما در صدها نقطۀ سراسر وسترایوتالند حضور داریم و اگر مریض شوید یا صدمه ببینید بایستی اول با ما تماس بگیرید.

در چهارخانۀ جستجو می توانید مستقیماً نام مطب پذیرش مورد نظر، کمون یا یک آدرس را نوشته و جستجو کنید. با فیلتر کردن عبارت جستجوی خود می توانید مطب پذیرش از نوع بخصوصی را جستجو کنید. شما فقط به زبان سوئدی می توانید جستجو کنید و نتیجۀ جستجوی شما به زبان سوئدی نشان داده می شود.

Chatta med Liv