درمان و راهنمائی

واحد Närhälsan (تندرستی محلی) بزرگترین واحد درمان درمانگاهی در سوئد است. شما برای درمان و راهنمائی اغلب ابتدا به یکی از مطب های پذیرش ما مراجعه می کنید. اگر شما در مورد مطب های پذیرش مختلف ما اطلاعات بیشتری داشته باشید آسانتر می توانید برای نیاز یا ناراحتی خود بهترین کمک را دریافت کنید. درصورت نیاز می توانید برای مراجعه به درمان تخصصی بطور مثال در بیمارستان می توانید از درمانگاه معرفینامه دریافت کنید.