نقطه نظرهای شما در مورد خدمات درمانی

ما با کمال میل مایل هستیم از نقطه نظرهای بیماران و خویشاوندان نزدیک آنان را در مورد خدمات درمانی ارائه شده آگاه شویم. نقطه نظرها یا شکایات شما برای ما اهمیت داشته و به ما کمک می کنند که کار تشکیلاتی خود را بهتر کنیم.

گاهی اوقات نارضایتی و مشکل بروز می کند و ما می خواهیم حداکثر تلاش خود را برای حل و فصل مشکل بکار ببریم.

اگر ناراضی هستید در درجۀ نخست با کارکنان درمانی مربوطه یا رئیس واحد در مطب پذیرش مربوطه تماس بگیرید. مشخصات تماس در وبسایت هر مطب پذیرش مربوطه وجود دارد.

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت(IVO)

اگر احساس می کنید دچار موردی شده اید، یا در معرض خطر صدمات درمانی قرار گرفته اید می توانید با ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت(IVO) تماس بگیرید و اطلاع رسانی کرده یا شکایت کنید.

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت(IVO) کنترل می کند که کمبودها و شرایط ناجور در خدمات درمانی رفع شوند.