وسایل کمکی

وسایل کمک می توانند  بخشی از درمان و نوتوانبخشی شما برای آسانتر شدن فعالیت های زندگی روزمره باشند. وسایل کمک می توانند کارکرد های کاهش یافتۀ بدن را بهتر کرده یا جبران کنند، یا آن کارکرد را تا آنجا که ممکن است حفظ کنند یا نگذارند آن کارکرد از بین برود.

پس از بررسی نیازهای شما می توان برای مدتی کوتاه یا طولانی برایتان وسایل کمکی تجویز کرد.

وسایل کمکی آسیب دیده

اگر وسیلۀ کمکی شما خراب شود یا استفاده از آن خطرناک شده باشد بایستی بلادرنگ با مرکز وسایل کمکی شماره تلفن

 010 - 473 80 80  یا مطب پذیرش نوتوانبخشی سازمان Närhälsan تماس بگیرید. اگر هنگام استفاده از وسایل کمکی خود دچار حادثه ای بشوید بایستی با همان مطب پذیرش توانبخشی که وسیلۀ کمکی را دریافت کرده اید تماس بگیرید تا در مورد حادثه تحقیقات شود.