در یک کلینیک صحت خود را نام نویسی کردن

انتخاب نمودن کلینیک صحت به این معنی می باشد که خود شما انتخاب می کنید که مربوط به کدام کلینیک صحت باشید. این کار با نام به اصطلاح نام نویسی (listning) یاد می شود. نام نویسی بودن به این معنی است که شما از بابت ملاقات خود یک مبلغ کمتری به همان کلینیک صحت که شما در آن نام نویسی شده اید می پردازید.

انتخاب کلینیک صحت یک موضوع شخصی می باشد، به همین خاطر است که لازم است هر عضو یک خانواده، کلینیک صحت مورد نظر خویش را خودش انتخاب نماید. برای کودکان و نوجوانان تا سن ۱۶ سالگی، سرپرست وی کلینیک صحت را انتخاب می نماید.

هر گاه شما فرزند خود را در یک کلینیک صحت نام نویسی نمایید در این صورت فرزند شما که کمتر از ۶ سال عمر دارد، خود به خود در آن کلینیک صحت کودک (Barnavårdcentral, BVC) که مربوط به همان کلینیک صحت می باشد نام نویسی می شود.

این نام نویسی تنها در مورد کلینیک های صحت و کلینیک های صحت کودک می باشد.

رهنمای مراقبت و درمان صحت از طریق خدمات الکترونیکی ۱۱۷۷

سریعترین راه انتخاب نمودن کلینیک صحت استفاده نمودن از طریق ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان می باشد. در این وب سایت شما به گزینه ”Välj vårdcentral” کلیک کنید تا اینکه شما بتوانید وارد آن سایت بشوید و سپس رهنمایی ها را دنبال کنید و به همان کلینیک صحت که شما می خواهید در آن نام نویسی بشوید برسید. نام نویسی شما یک روز پس از انتخاب نمودن کلینیک صحت مورد نظر شما آغاز می گردد.

کلینیک صحت را انتخاب نمودن

دریافت نمودن پرسشنامه به خانه

 شما می توانید که یک پرسشنامه را در وب سایت کلینیک صحت پر کنید و چند روز پس از آن یک پرسشنامه تکمیل شده نام نویسی خود را به آدرسی که در آن ثبت می باشید دریافت نمایید. شما این پرسشنامه را امضا کنید و آن را دوباره به همان کلینیک صحت ارسال نمایید. نام نویسی شما یک روز پس از آن که کلینیک صحت، نام نویسی شما را درج نمود آغاز می گردد.

در کلینیک صحت

ما با کمال دلچسپی، شما را در کلینیک صحت کمک می کنیم. شما به کلینیک صحت مورد علاقه ء خود بروید و بگویید که شما می خواهید در آنجا نام نویسی شوید. خوب است که شما این کار را پیش از اینکه شما نیاز به درمان داشته باشید بکنید زیرا که این نام نویسی، سر از فردای آن روز مورد می داشته باشد.