مرکز صحی نوکریوال )در هنگام بیماری از طرف شب یا رخصتی( Jourcentral

Två äldre damer som sitter utomhus.

رخصتی) Jourcentral

ما در یک مرکز صحی نوکریوال، شما را که اگر از طرف شب یا در روزهای رخصتی دچار بیماری یا تکلیف بشوید آنهم به گونه ای که شما نه توانید تا روز بعد آن صبر کنید کمک می کنیم. در مرکز صحی نوکریوال، شما یک پرستار را ملاقات می کنید و در هنگام لزوم همچنان دکتور شما را می بیند تا وضعیت صحی شما را تشخیص نماید.

 

کلیه مراکز صحی نوکریوال های نرهیلسان