ما را ملاقات نمودن

شما می توانید که معلومات عملی را که دانستن آن برای ملاقات نمودن یا تماس گرفتن با کلینیک های نرهیلسان مهم می باشد در اینجا پیدا کنید.

وقت گرفتن

شما می توانید که در کلینیک مورد نظر خویش توسط تماس تلیفونی یا مستقیماً از طریق وب سایت آن کلینیک یک وقت ملاقات بگیرید. برخی از کلینیک ها ملاقات آزاد (دراپ این drop-in) دارند. در وب سایت همان کلینیک شما می توانید که روشهای گوناگون چگونه تماس گرفتن صرفاً با همان کلینیک را پیدا کنید.

وقت ملاقات خود را تا نهایت مهلت ۲۴ ساعت پیش لغو نمودن

اگر که شما به وقت ملاقات تعیین شده نه می توانید بیایید باید که آنرا را دست کم ۲۴ ساعت پیش از آن لغو نمایید. شما می توانید که با کلینیک خود از طریق تلیفون تماس بگیرید یا هم به وسیله ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان (1177 Vårdguidens e-tjänster).

هر گاه شما به وقت ملاقات تعیین شده خود نیایید آنهم بدون اینکه با کلینیک تماسی بگیرید، در چنین صورتی شما همان مبلغی را که باید برای ملاقات خویش پرداخت می نمودید بپردازید. و اگر هم شما به یک وقت ملاقات که از بابت آن نیاز به پرداخت حق الزحمه ملاقات (فیسfees ) نه باشد نیایید باید که شما ۱۰۰ پرداخت نمایید.

تماس از طریق خدمات الکترونیکی

همه کلینیک های نرهیلسان به ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان وصل می باشند جائی که در آن شما از جمله می توانید با کلینیک خود تماس بگیرید، وقت ملاقات خود را لغو کنید یا آن را عوض کنید و نسخه خود را نو کنید. کلینیک های مختلف، انواع گوناگون خدمات الکترونیکی را ارائه می دارند. خدمات الکترونیکی را شما می توانید که در وب سایت هر کلینیک زیربط پیدا کنید.

مدرک شناسایی را همیشه با خود گرفتن

در هنگام ملاقات داشتن با کلینیک های نرهیلسان، شما همیشه مدرک شناسایی را با خود داشته باشید. برای پیش بردن خدمات قابل امنیت برای بیماران، این مسئله مهم است که ما بدانیم که این خود همان شخص بیمار مورد نظر است که ما آن را درمان می کنیم. شما می توانید که خود را با جواز رانندگی (لایسنس) دارای اعتبار یا توسط پاسپورت شناسایی نمایید و یا هم با دگر مدرک شناسایی.

حق الزحمه ملاقات (فیس)

برای اکثریت ملاقات های درمانی لازم است که شما باید یک حق الزحمه ملاقات را پرداخت کنید. ما با کمال میل می خواهیم که شما با کارت بانکی پرداخت نمایید. در صورتی که شما نه توانید با کارت پرداخت کنید، می توانید که آنرا توسط بیل (فاکتور) یا هم نقداً پرداخت نمایید. برای شما که بیشتر از ۸۵ سال عمر دارید، همهء ملاقات ها رایگان می باشند.

آیا شما کارت مخارج فراوان درمانی (högkostnadskort) دارید؟ در این صورت، شما در هنگام ملاقات با ما، آن را با خود بگیرید.