کلینیک مورد نظر خود را یافتن

در نرهیلسان، کلینیک های صحت، کلینیک های صحت کودک، کلینیک های قابلگی، کلینیک های نوجوانان، کلینیک های امراض داخله کودکان و نوجوانان، کلینیک های احیای مجدد صحت و کلینیک های نسایی ولادی شامل می باشند. ما در صدها جا در حوزه ویسترا یوتالاند (Västra Götaland) می باشیم و هر گاه شما بیمار شوید یا اینکه شما زخمی شوید، نخست با ما در تماس شوید.

از جدول جستجو کار بگیرید و با نوشتن نام یک کلینیک، کمیون یا آدرس، مستقیماً ما را پیدا کنید. شما حتی به همین گونه یک نوع کلینیک خاص را می توانید جستجو کنید آنهم از طریق فلتر نمودن جستجوی خود. شما فقط می توانید که به زبان سویدی جستجو نمایید و نتایج آن نیز به سویدی نشان داده می شود.

Chatta med Liv