مراقبت صحی و مشاوره

 

در بخش خدمات ابتدایی صحی، نرهیلسان (Närhälsan) بزرگترین موسسه در سویدن می باشد. آنچه که مربوط به مراقبت صحی و مشاوره می شود، بیشتر اوقات یکی از این کلینیک های ما می باشد که در گام نخست شما به آن مراجعه می کنید. اگر که شما در باره کلینیک های گوناگون ما آگاهی بیشتر داشته باشید، برای شما آسانتر می باشد که شما به آن آنجا که برای رفع نیازها و تکلیف های خود از دریافت بهترین کمک ها بهره مند می شوید مراجعه نمایید. در صورت ضرورت، خدمات ابتدایی صحی برای مراجعه نمودن شما به خدمات صحی تخصصی مثلاً به یک شفاخانه برای شما سفارشنامه مریض می نویسد.