دوسیه مریضی شما

هنگامی که شما به حیث بیمار مراجعه می کنید همهء اقدامات درمانی برای شما در یک دوسیه مریض (ژورنال بیمار) نوشته می شود. در دوسیه مریضی شما، این می تواند که به گونه مثال تاریخچه بیماری شما، نتایج معایناتی که شما شده اید و ادویه ای را که شما مصرف می کنید شامل باشد. شما این حق را دارید که معلوماتی که در این دوسیه شما درج می باشد به دست بیاورید.

دوسیه مریضی شما از طریق اینترنت

از طریق خدمات الکترونیکی در ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان (1177 Vårdguidens e-tjänster) شما می توانید که از یکم ماه نومبر ۲۰۱۶ به گونهء دیجیتالی یادداشتهائی را که در باره مراقبت صحت و درمان شما نوشته شده است بخوانید.

 

از طریق ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان، نسخه دوسیه مریضی خود را سفارش بدهید

یک شماری از کلینیک های ما این امکانات را برای شما فراهم می سازند که شما نسخه های دوسیه مریضی خود را از طریق ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان سفارش بدهید. در ۱۱۷۷ ـ خدمات الکترونیکی رهنمای مراقبت صحت و درمان شما می توانید که کاپی های دوسیه (journalkopior) را کلیک کنید. هر گاه شما این لینک را نه بینید به این معنی است که کلینیک شما این گونه سفارش دادن کاپی های دوسیه مریضی شما را نه می پذیرد. در این صورت، شما می توانید که این نسخه ها را به گونه های زیر سفارش بدهید.

از طریق فورمه، ملاقات حضوری یا تلیفون سفارش بدهید

شما می توانید که کاپی های دوسیه مریضی خود را توسط پر کردن یک فورمه مخصوص که آن را شما به کلینیک مورد نظر خود ارسال نمایید سفارش بدهید.

شما به همین گونه می توانید که زنگ بزنید و نسخه های دوسیه مریضی خود را سفارش بدهید یا هم اینکه شما به همان کلینیک بروید و در آنجا حضوری این درخواست را بکنید.

 

مدت اجراآت و مبلغ خرج آن

مدت اجراآت بستگی دارد به این که این سفارش به چی اندازه می باشد و هم این که این دوسیه چگونه نگهداری می شود. در باره هر کاپی دوسیه مریضی که سفارش داده می شود یک بررسی جداگانه ای صورت می گیرد. این نسخه ها به آدرس خانهء شما که ثبت دفتر احوال نفوس می باشد فرستاده می شود.

چاپ نمودن دوسیه مریضی یک مقدار خرج دارد.