دیدگاه های شما در باره ارائه خدمات صحی ما

ما با کمال علاقه مندی می خواهیم بدانیم که شما به حیث یک بیمار یا یکی از بستگان نزدیک بیمار در بارهء مراقبت و تداوی ای که در این جا داده می شود چی فکر می کنید. دیدگاه ها یا انتقادهای شما برای ما مهم می باشند و ما را در راستای بهبود بخشیدن کارهای ما کمک می کنند.

گاهی اوقات هم بروز نارضایتی و مشکل رخ می دهد و آنگاه ما بهترین تلاش خود را برای شناسایی و حل کردن آن به خرج می دهیم.

اما اگر که شما راضی نه باشید، شما در گام نخست با کارکنان یا رئیس کلینیک مربوطه به تماس شوید. مشخصات تماس را شما در وب سایت همان کلینیک پیدا کنید.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)ریاست تفتیش خدمات صحی و مراقبت ها

اگر که شما گمان می کنید به شما لطمه ای وارد شده است یا با خطر آسیب ناشی از تداوی و مراقبت روبرو شده اید، شما می توانید که با ریاست تفتیش خدمات صحی و مراقبت ها تماس بگیرید و برای آن معلومات بدهید یا هم اینکه شکایت خود را به آنجا عریضه کنید.

ریاست تفتیش خدمات صحی و مراقبت ها، کمبودها و شرایط نامساعد را در بخشهای خدمات درمانی و مراقبت ها ملاحظه می کند که اصلاح گردند.