ብዛዕባ ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና እቲ ዝዓበየ ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና እዩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ኣብ ቨስትራ የታላንድ ድማ ንርከብ፤ እቲ ናትና መኽሰብ ድማ ንስኻ ጥዕናኻ ምሉእ ንክኸውንን ጽቡቕ ህይወትን ንኽህልወካ እዩ።

 

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ከም ሽሙ ክፉት ናይ መጀመርያ ክንክን ክፍሊ ሕክምና ኣብ ቨስትራ የታላንድ ወረዳ ይርከብ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ወይ ግድኣት ምስዝወርዶ ብመጀመርያ ምሳና ርክብ ይግበር።ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ብሉጽን፤ ቅሱንን ክንክን ሓገዝ ንምሉእ ህይወት ይወሃብ።

 

ንሕና 6 000 ሰራሕተኛታት ሓምሳ ሞያታት ጉጅለ ኣብ መቐበሊ ክፍሊ ሕክምና ከም፡

 

 ማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይሕጻናትማእከላዊክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናብህይወትንምምላስዝግበርስራሕ

 

 ናይክፍሊመሕረሲታትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይምንእሰያትክፍሊክንክንሕክምና

 

 ናይክፍሊማህጸንክፍሊክንክንሕክምና

 

 መቐበሊናይሕጻናትን-መንእሰያትንክፍሊሕክምና

 

 ክፍሊናይሕክምናምክሪምሃብን

 

መጽናዕትናንምዕባሌናንንእንገብሮስራሓትናንኩሉግዜሕመማትናንዓማዊልናልምሉእጥዕናንኽህልዎምንሰርሕ።