وسایل امداد

برای آسانتر نمودن فعالیت های روزمره زندگی، ممکن است وسایل انفرادی امداد بخشی از احیای مجدد و درمان باشند. وسایل امداد می توانند که توانمندی ها را بهبود بخشند، فقدان توانایی ها را رفع کنند یا توانایی ها را تا جائی که امکان دارد در حال شان نگه دارند یا هم جلوگیری از نابودی آنها بنمایند.

پس از اینکه ضرورت های شما تشخیص شدند، شما می توانید که وسایل سفارش شده امداد را برای مدت دراز یا هم برای مدت کوتاهی دریافت بدست آورید.

وسایل امداد خراب شده

اگر یک وسیله امداد را که شما استفاده می کنید خراب شود یا اینکه استفاده نمودن از آن خطرناک شود، شما هر چی زودتر با مرکز وسایل امداد (Hjälpmedelcentralen)  با شماره تلیفون ۸۰ ۸۰ ۴۷۳ ـ ۰۱۰ یا با کلینیک احیای مجدد صحت مربوط به نرهیلسان تماس بگیرید. هر گاه شما در هنگام استفاده نمودن از وسایل امداد دچار حادثه ای می شوید، شما باید با همان کلینیک احیای مجدد صحت که از آن وسایل امداد خود را دریافت نموده اید تماس بگیرید تا آن حادثه بررسی شود.