پروندۀ پزشکی شما

همۀ اقدامات درمانی یک بیمار در یک پروندۀ پزشکی ثبت می شود. پروندۀ پزشکی یادداشت هایی هستند که در مان و معالجات شما در آن شرح داده می شود. در پروندۀ پزشکی شما بطور مثال ممکن است تاریخچۀ بیماری شما، نتایج معاینات انجام شده و داروهای مصرفی شما نوشته شود. شما حق دارید از اطلاعات مندرج در پروندۀ پزشکی خود کسب اطلاع کنید.

پروندۀ پزشکی از طریق اینترنت

از اول نوامبر 2016 با وارد شده به خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی می توانید بطور دیجیتال بخش هایی از یادداشت های پروندۀ پزشکی خود که در مورد درمان شما نوشته شده را بخوانید.

سفارش فتوکپی پروندۀ پزشکی از طریق خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی

برخی از مطب های پذیرش ما امکان سفارش فتوکپی پروندۀ پزشکی از طریق خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی را ارائه می کنند. مطب پذیرش خود را جستجو کرده پیدا کنید. تحت عنوان خدمات الکترونیک 1177 راهنمای خدمات درمانی می توانید فتوکپی پروندۀ پزشکی خود را سفارش داده و دریافت کنید. اگر لینک مطب پذیرش مورد نظر شما در آنجا وجود نداشته باشد واحد درمانی شما امکان سفارش فتوکپی پروندۀ پزشکی به این شیوه را ارائه نمی کند. در اینصورت می توانید فتوکپی پروندۀ پزشکی خود را به شیوه های زیر سفارش دهید. 

از طریق فُرم درخواست، مراجعۀ حضوری یا تلفن سفارش دهید

شما همچنین می توانید فتوکپی پروندۀ پزشکی خود را از طریق تکمیل و ارسال یک فُرم درخواست بخصوص به مطب پذیرش مورد نظر خود سفارش دهید.
همچنین می توانید زنگ بزنید و فتوکپی پروندۀ پزشکی خود را سفارش دهید یا به واحد درمانی مورد نظر خود مراجعه کرده و سفارش دهید.

مدت زمان رسیدگی و هزینه

مدت زمان رسیدگی به حجم سفارش شما و چگونگی نگهداری پروندۀ پزشکی بستگی دارد. هر مورد سفارش فتوکپی پروندۀ پزشکی بطور جداگانه بررسی می شود.

فتوکپی ها به آدرس پستی شما ارسال می شود.

صدور رونوشت پروندۀ پزشکی هزینه دارد.